is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„worden, is in landbouwkringen langen tijd algemeen gehuldigd geworden" l). „Zoo „heeft men nog lang gemeend, ingeval de analyse betrekkelijk weinig kalk of phosphor„zuur in den bodem aantoonde, dat een aanvoer van kalk, van kali, van phosphorzuur „dadelijk aangewezen was en heil zou aanbrengen. Of die weinige kali misschien „niet in een gunstigen toestand in het gelatineus silikaat-humaat aanwezig was en „eene vermindering van vruchtbaarheid misschien niet aan andere oorzaken was toe „te schrijven — b. v. achteruitgang in losheid, vochtigheidstoestand, humusgehalte — „daarop werd niet gelet, ja zelfs daaraan werd niet gedacht" 2).

Hoe meer men dus de analysen der gronden, gepaard aan de kennis van hunne geologische samenstelling, van hunne ligging, van de hoogte van het grondwater, van hunnen physischen toestand, van den regenval enz. in verband brengt met de praktische ervaringen op het terrein opgedaan, des te beter zal men in staat zijn te beoordeelen, waaraan de bodem voor de verschillende cultures behoefte heeft. Om deze reden zal aan bedoelde inrichting" ook een bekwaam landbouwscheikundioe

O O

verbonden behooren te worden, wien, met inachtneming van de ervaringen der *planters en door proefnemingen, de studie des bodems in den meest uitgebreiden zin zal moeten worden opgedragen.

Omtrent de bestanddeelen, die de cacaoboom vooral in ruimen voorraad ter beschikking moet hebben, vinden wij in sommige handboeken over tropische cultures reeds eenige mededeelingen opgenomen.

Sommige schrijvers achten een grooten voorraad stikstof in den bodem minder noodzakelijk,»vooral omdat tropische regens voor een geregelden aanvoer van stikstofverbindingen zouden zorgen en wanneer men irrigatie toepast.

Dat de atmosfeer in de tropen zooveel rijker zou zijn aan stikstofverbindingen, moet voor Suriname althans nog bewezen worden. Op Java schijnt dit niet het geval te zijn.

Meer zal zeker te verwachten zijn van irrigatiewater, dat gevoegd bij een geregelde bemesting met de schillen der geledigde cacaovruchten en met bladafval in de behoefte aan stikstof ruimschoots zal kunnen voorzien.

Tegen het veelal geringe humusgehalte in den tropischen bodem3), ten gevolge van de veel energischer ontleding van plantenstoffen, weegt niet weinig het meestal hoog gehalte aan ijzeroxyd en kleiaardesilikaat op, die evenals de humus het vermogen hebben ammoniak te absorbeeren.

Ten opzichte van het phosphorzuur- en kaligehalte komt het mij nuttig voor, in verband met hetgeen ik reeds omtrent het belang eener diepe bedelving (draineering) heb opgemerkt, eenige regels uit het reeds aangehaalde werk van Dr. T. Woiiltmann aan te halen.

J) L. c. blz. 25.

2) L. c. blz. 26.

3) I)e analyse van eenige door mij medegebrachte plantagegronden zal moeten leeren of werkelijk het humusgehalte zoo gering is. In het binnenland trof ik hier en daar zeer humusrijke kleigronden aan.