is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zou het voorzichtiger zijn te zeggen: In dit geval is het aan te raden, een proef te nemen of werkelijk eene bemesting met phosphorzuur alleen of met beiden verbetering aanbiengt. Deze proef zou onder deskundige leiding moeten genomen worden.

Is een voldoend kalkgehalte des bodems (i °/0 volgens Wohltmann als onderste grens) voor de cultures in gematigde streken noodzakelijk om de chemische omzettingen in den bodem te bevorderen, in de tropen, waar hooge temperatuur en de energische werking van atmosferisch water deze omzettingen sneller doen plaats grijpen, zal dit over het algemeen niet zoo hoog behoeven te zijn.

Wohltmann (bladz. 243) neemt, als voor alle cultures zeer voldoende, in den tropischen bodem een kalkgehalte (in den vorm van koolzure kalk) van minstens 0.5%aan.

Op de ovei het algemeen aan kalk arme gronden van Suriname, in het bizonder op oud land, zal kalkbemesting kunnen beproefd worden, die zeker, verstandig toegepast, een gunstigen invloed zal kunnen hebben. De waarde toch eener kalkbemesting op stijve kleigronden, zooals de gronden zijn, waarop men de cacao in onze kolonie teelt, is het meeiendeel der planters nog onbekend. Cacao wil doorlatende, niet te stijven bodem en de volumevermeerdering, die ongebluschte kalk in den bodem door chemische werking ondergaat, zal dus op zoodanigen bodem een gunstigen invloed uitoefenen door een kruimelige, meer losse geaardheid te voorschijn te roepen.

Op enkele cacao-ondernemingen, die ik bezocht, wordt kalkbemesting (plaatselijk opgebracht, daar waar geplant wordt, of geplant is) reeds met goed gevolg toegepast en volgt men de op Ceylon gevolgde goede methode, waar cacaoschillen, die een hoog kaligehalte bezitten, met ongebluschte kalk, goed dooreengemengd, zeer goed voldoen.

Men zal dit compost in, daarvoor nabij elk bed (cacaostuk) gereedgemaakte kuilen langen tijd goed moeten laten doorwerken en in de eerste plaats met goed gevolg bij het suppleei en (het vervangen van kwijnende of doode boomen door jong- plantsoen) kunnen aanwenden. Zoodanige goedbereide grond in 1 M. wijde plantgaten zal de jonge cacao tot krachtige ontwikkeling brengen.

Op andeie ondernemingen helpt men niet zonder succes den jongen, zwakken cacaoboom met kalk en stalmest. Wegens den kleinen veestapel kan deze methode slechts bij uitzondering en slechts op geringe schaal worden toegepast.

Veigrooting van den veestapel zou voor Suriname een zaak van groot gewicht

zijn en zal dan alleen mogelijk zijn, als ook in dit opzicht de landbouwwetenschap te hulp zal komen.

Het aanleggen van goed grasland (vloeiweiden), het invoeren van nieuwe grassoorten *), het verbeteren van het vee, door het fokken met Hollandsch vee of

') Aan het groote belang van dit onderwerp voor onze kolonie heeft men nog weinig gedacht; omtrent de voedingswaarde van de enkele thans in gebruik zijnde voedergrassen weet men niets- goed weiland ziet men nergens in de kolonie, en ieder deskundige, die de bodemtoestand op de weide van een

der Hollandsche boeren — een der weinig overgeblevenen van de Hollandsche boerenkolonie van 1S55

heeft leeren kennen, zal overtuigd zijn van de uitvoerbaarheid dezer opgave.