is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. En zij die dit nog mochten betwijfelen, mogen de belangrijke aanteekeningen van Dr. G. Devez r) over de producten van Fransch Guyana raadplegen, die leeren, dat ook Frankrijk de groote waarde van zijn deel van Guyana niet alleen om den goudrijkdom, doch niet minder 0111 den enormen rijkdom aan plantaardige producten meer en meer gaat waardeeren.

Doch nog uit een ander oogpunt is een wetenschappelijk centrum in onze West-Indische Koloniën een zaak van groote urgentie. Nu bijna overal, waar in de Tropen op groote schaal landbouw wordt uitgeoefend, wetenschappelijke inrichtingen ten behoeve van dit bedrijf worden gevestigd, zullen de producten van een land, dat in dit opzicht niet met zijn tijd is meêgegaan, de concurrentie op de wereldmarkt hoe langer hoe minder kunnen volhouden. Ook de tropische landbouw zal er in de eerste plaats naar moeten streven, de cultuurplanten in voor haar zoo gunstig mogelijke omstandigheden te brengen en niet alleen bij de cultuur zelve, doch ook bij de bereidingvan het product niets mogen nalaten, wat de wetenschap aan de hand geeft 0111 de beste kwaliteit te verkrijgen, terwijl bij het invoeren van nieuwe cultures in een land zorgvuldig zal moeten worden nagegaan, of er voor haar die gunstige levensvoorwaarden gevonden worden. Het mislukken eener cultuurproef, tengevolge van het te weinigrekening houden met dezen eisch, kan nog dikwijls jaren nawerken tot nadeel van latere ondernemers.

Legt het klimaat van een land het invoeren van een nieuwe cultuur geenerlei bezwaren in den weg, dan is het nog niet altijd gemakkelijk een bodem te vinden, die aan de hooge eischen, die sommige cultures in dit opzicht stellen, te voldoen. Ik denk hier b.v. aan de tabaks-cultuur, waarmede sedert eenige jaren in onze kolonie, hoewel op kleine schaal, een proef genomen wordt.

De eerste kolonisten hebben zich reeds met deze cultuur in Suriname beziggehouden, 2) doch schijnen deze later te hebben opgegeven, toen zij zich met hunne inmiddels ingevoerde slaven met grooter voordeel op de cultuur van het suikerriet konden toeleggen. In 1845 nam een zekere Dr. Hostman weder een proef met de cultuur van tabak, verkreeg wel is waar een product van uitmuntende kwaliteit, doch werd wegens gebrek aan kapitaal genoodzaakt van verdere proefnemingen af te zien. *)

Mijne belangstelling in het pogen van de onderneming, om de tabak onder de stapelproducten van Suriname weder een belangrijke plaats te doen innemen, deed mij besluiten om van de gelegenheid, mij door den Districts-Commissaris, den Heer W. L. ten Harmsen van der Beek welwillend aangeboden, gebruik te maken en met hem de jeugdige tabaksonderneming aan de Cassiporakreek, voorbij de Jodensavanne aan de Surinamerivier, te bezoeken.

*) Exposition universelle de 1900. Guyane frangaise. Notice sur les produits de la G. fr. réunis par les soins du Comité local de la Colonie et figurant a 1'Exposition Universelle de 1900. Paris.

2) In 1740 weiden uitgevoerd 994 K.G. tabak, in 1745 710 K.G. en in 1790 185,000 K.G. 8) Zie Kappler. Surinam. Sein Land, seine Natur, Bevölkerung und seine Kulturverhaltnisse mit Bezug auf Kolonisation. Stuttgart 1887.