Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den stijl der kerk veel schade toegebracht, totdat men tot herstelling in den oorspronkelijken stijl besloot. De restauratie dezer kerk is nog' in vollen gang. Moderne ramen werden uitgebroken en volgens aanwijzingen van teekens in de muren door de oude raamopeningen vervangen; de oude ingang aan de westzijde van den toren is eveneens teruggevonden en hersteld. Na verloop van tijd znl de kerk eenvoudig gepolychromeerd worden. Daar de vloer der kerk lager ligt dan het plein, is men van plan, dit te doen afgronden.

Merkwaardig zijn de twee krochten dezer kerk; de krocht onder het priester¬

koor heeft drie kruisgewelven, door rijen cylindervormigc zuilen geschraagd. De andere krypt wordt onder den zwaren torenbouw in het westen gevonden; deze schijnt ouder te zijn en dagteekent waarschijnlijk uit de 10e eeuw. In haar noordelijken muur vindt men een steenen altaar, gewijd aan den H. Johannes. In de abdijkerk te Thorn in deze provincie vindt men, evenals hier, twee krochten: een onder liet priesterkoor en een onder den toren.

Ten slotte moeten wij nog een vluchtig bezoek brengen aan het Rijksarchief, in de St. Pieterstraat, dat met het Stadsarchief en de Stadsbibliotheek in de voormalige Minderbroederskerk gehuisvest is. Uit mergelsteen gebouwd in het midden

O. L. Vrouwekerk te Maastricht. der 14e eeuw en na 1880 vol-

gens de plannen van Dr. Cuypers gerestaureerd en voor zijn tegenwoordige bestemming ingericht, is dit gebouw een der zuiverste uitingen van den Gothischen stijl. De muurschilderingen op de afscheiding van liet koor zijn nog zichtbaar. O vertalrijk waren voorheen de kerken en kloosters in Maastricht, waarvan vele een andere bestemming hebben erlangd. Het Rijkslandbouwproefstation, het genoemde Rijksarchief, de Schouwburg, de Augustijncnschool en de nieuwe Concertzaal zijn alle gebouwen, gedeeltelijk of geheel

Sluiten