is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote kerk te Geertruidenberg worden telkens nieuwe vondsten gedaan, waaruit blijkt, welk verlies het zou zijn, indien een dergelijk monument uit de oudheid moest ondergaan. Nog werd voor korten tijd in de afsluiting van het zuidertransept onder de kalk een fraaie muurschildering ontdekt, blijkbaar het martelaarschap van een der heiligen voorstellende. De schildering is 2\ M. in het vierkant; de hoofdtonen zijn geel en rood.

Kon Geertruidenberg als vesting zich niet uitbreiden voor den handel en 't verkeer, het naburig gelegen Raamsdonksche-veer heeft daarvan partij getrokken en zich in de 19e eeuw tot een levendige handelsplaats voor het gebied der Donge en omliggende gewesten ontwikkeld.

Van Raamsdonksche-veer voert een lange, vrij recht doorloopende, hooge weg door

uitgestrekte, meest lage landen naar 's-Hertogenbosch. Aan dezen weg vindt men een

reeks van dorpen, alle met huizen in de lengte langs den dijk gebouwd, welke dorpen

of geheel öf bijna aan elkander sluiten. Het valt niet te verwonderen, dat men aan dn/o, rlorno.nvii rlp.n

— ^ V/XAA JLJ v*\^l 1

naaiu „Langstraat" heeft gegeven. De Laïigstraat is een dorpenstraat, bijna in rechte lijn; alleen tusschen Baardwijk en Drunen vindt men een verschuiving van den weg naar het zuiden. Daar ligt de bekende „Baardwijk-

sche overlaat", die bij hoogen stand der Maas een tijdelijke binnenrivier wordt.

Natuurschoon biedt de Langstraat in geen enkel gedeelte aan. In volgorde passeeren wij Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besoyen, Waalwijk en Baardwijk, alle in lange huizenrijen langs den hoofdweg gelegen, aan beide zijden begrensd door onafzienbare graslanden. De regelmatige indeeling der landerijen in smalle, rechthoekige vakken wijst op een gebied van vervening, waar het overgebleven lage land tot grasland wordt gebruikt.

Het aanzienlijkste dorp van de Langstraat is Waalwijk, dat met Besoyen één aaneengesloten nederzetting vormt. Veel afwisseling in het tooneel des lands vindt men ook hier niet. In Waalwijk zijn de huizen burgerlijk welvarend, dicht op elkander gebouwd, met een smalle straat in het midden, door rijen linden overschaduwd. Waalwijk munt boven alle andere dorpen van de Langstraat uit door hoogere welvaart en meer ontwikkeld leven.

III. • q

Dorpsstraat te Waspik.