Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der geestelijkheid en de stad der kooplieden. De laatsten woonden in de nieuw bijgebouwde gedeelten, de eersten meest op liet terrein van den ouden burcht

Trecht. Daar was de toestand inmiddels geheel verandeid.

Toen het gemeenschappelijk leven der kanunniken eindigde, betrok de bisschop

een eigen wo¬

ning ten westen van den Dom; later werd die in een bisschoppelijk paleis veranderd. Ook de Duitsclie keizers

Vmrlrlpn in flo.ll

llUiViVlVXl

burcht hun paleis. Ten N. van den oudsten Dom stichtte bisschop Adelbold(1010— 1026) een grootscher gebouw, den voorganger van den hedendaagschen Dom, die in 1023 in tegenwoordigheid

van den Duitschen keizer werd ingewijd; de oude Dom bleef nog vijf eeuwen hiernaast bestaan. Verder werd omstreeks het midden der 1 le eeuw de Dom van

St. Mariakerk te Utrecht, van uit den narthex (voorgebouw) gezien, volgens reconstructie van den architect Jos. Th. J. Cuijpers.

Utrecht, evenals die van Paderborn en Munster, omgeven door vier kerken in kruisvorm, ten oosten de kapittelkerk van St. Pieter, ten noorden die van St. Jan, ten zuiden de abdij van St. Paulus, en weldra werd het kruis voltooid door de

Sluiten