is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^■q 2 Heden negen en twintig Juli negentienhonderd zes,

des middags ten twaalf ure, is door my Ambtenaar van den burgerlijken stand der van au huwelijk is stut gemeente Eist, voor de deur van het huis der gemeente, de eerste afkondiging gedaan van

ting beteekend, door den . , , ,,,, , .

voood der bruid, bij het voorgenomen huwelijk tusschen: -

exploit van den deur- j o,

waarder Jan lias, te "an

aZ',\IZs ZeotnlLiZl landbouwer , oud negen en twintig jaren, wonende

dera zes. ]?i8t echtgenoot van Dina Palm,

Eist, ven Augustus ne- ia >

gentienhonderd zeszoon van Karei Steen, tuinman en Anna Groen, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen

en Jacoba Palm,

zonder beroep , oud twintig jaren, wonende te Arnhem, —

dochter van Anna Palm, zonder beroep, wonende te Valburg. —

Waarvan akte.

X.

2 Heden vijf Augustus negentienhonderd zes,

des middags ten twaalf ure, is door mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der vcm au 'huwelijk 'betce- gemeente Eist, voor de deur van het huis der gemeente, de tweede afkondiging gedaan van ITen TvoZisVrZ'- het voorgenomen huwelijk tusschen:

rondissements-Rechtbank r o,

Arnhem in dato vijf- J,lU *teeU•

Henj^u^us negentim- landbouwer oud negen en twintig _ jaren, wonende

Eist, zeventien Septem- echtgenoot van Dina Palm,

ber negentienhonderd, zes.

x- zoon van Karei Steen, tuinman en Anna Groen, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen

en Jacoba Palm, —

zonder beroep 1 , oud twintig jaren, wonende te Arnhem,

dochter van Anna Palm, zonder beroep, wenende te Valburg.

Waarvan akte. ——

X.

y() g Heden vijf Augustus negentienhonderd zes,

des middags ten twaalf ure, is door mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der

offtcieTTanJustMe'Ljde £emeente Eist, voor de deur van het huis der gemeente, de eerste afkondiging gedaan van

Arrondissements-Recht- liefc voorgenomen huwelijk tusschen:

bank te Arnhem, tn dato

zes Augustus negentien- Tam Tinv honderd zes, is dispen- '

scheepskapitein oud vijf en tmntig jaren, wonende

het in nevenstaande akte te Rotterdam

bedoelde huwelijk.

Eist, zes Augustus ne- zoon van Aibert Bos, cargadoor en Mina Woud, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam

gentienhonderd zes.

x- en Leida Stam,

zonder beroep , oud dertig jaren, wonende te Eist,

dochter van Klaas Stam, koffiehuishouder. wonende te Delft en Anna Steen, zonder beroep, ivonende te Eist. —

Waarvan akte. — —

Heden negen en twintig Juli _

negentienhonderd zes,

X