is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godheden, gewoonlijk voorgesteld als gevleugelde stieren ot leeuwen met menschenhoofd; ten slotte boven allen Bel, de opperste heerscher en de vader der goden. Naast hem staat als hoogste macht Istar, de godin van alle levens- en voortbrengingskracht der natuur en die daarom met glansrijke feesten gevierd werd. Maar niet alle goden zijn welgezind; dikwijls zijn zij hevig vertoornd wegens de zonden van het menschdom en zelfs wraakzuchtig en slechts met bloedige, o. a. menschenoffers te bevredigen. Nergens openbaren zich de goden zoo duidelijk als in de sterren. Vandaar, dat de sterrenwichelarij en daardoor ook de sterrenkunde in Babylonië reeds vroeg tot hooge ontwikkeling kwam. Evenals in Egypte waren de beweging van zon en maan en van de planeten aan de priesters bekend. De tempels waren te gelijk sterrenkundige observatoria; vandaar, dat zij in den regel als terrasvormig zich verheffende torens werden gebouwd. Natuurlijk was de bestudeering des hemels en de daarmede samenhangende uitvorsching van den goddelijken wil uitsluitend het werk der priesters. Zij vormden door vergelijking en speculatie het theologische systeem, dat wij boven aanduidden. Eigenaardig is het echter, dat de Babyloniërs over het leven na den dood weinig vaste denkbeelden hadden; van de Aegyptische zorg voor de dooden is bij hen dan ook geen spoor te vinden.

Practisch en nuchter als zij waren, zijn de Babyloniërs de knapste rekenmeesters der Oudheid geweest. De indeeling van jaar, maand, week, dag,

uur en minuut, die wij tot op dezen dag gebruiken, is van Babylonischen oorsprong. Ook hadden zij een vast stelsel maten, gewichten en munten. Nog andere wetenschappen werden beoefend. In de tempels en in de paleizen bevonden zich de groote bibliotheken, die den geheelen schat van geleerdheid bevatten; de boeken zijn aan beide zijden beschreven baksteenen tafels.

De kunst van het oude Babel stond vermoedelijk onder Aegyptischen invloed. Daar natuursteen in dit land geheel ontbreekt, zijn de groote gebouwen in baksteen of hout opgetrokken Vandaar, dat zij veel minder duurzaam zijn gebleken dan de Aegyptische monumenten. Weinig meer dan de fundamenten zijn ons bewaard gebleven, die intusschen al belangrijke berichten over hun bouwmeesters hebben gegeven. Het beroemdste bouwwerk was de terrasvormig oploopende tempel van Bel in Babyion zelf, welks geweldige omvang aanleiding heeft gegeven tot het Bijbelverhaal van den nooit voltooiden torenbouw en die nog Herodotus met de grootste bewondering vervulde. Ook van de Babylonische sculptuur zijn belangrijke overblijfselen bewaard; terracotta's en gegraveerde steenen worden in menigte gevonden.

Deze aloude beschaving ontving een geweldigen schok van de volksbewe- De Hyksos gingen, die na 2000 v. C. geheel Voor-Azië moeten hebben geteisterd. Den ±Vtoo-PU!' naklank daarvan vinden wij in de geschiedenis van Abraham. Van de belang- ± 157frijkste van deze verschuivingen werd Aegypte het slachtoffer, dat destijds in een toestand van anarchie verkeerde. Het waren Aziaten, vermoedelijk Bedoeinen, die daarvan gebruik maakten en zich nestelden in de Delta. Hyksos of Herders