Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J eestad bleek onneenibaar. Zoo moest Nebukadnezar ten slotte

toestemmen m een verdrag, waarbij Tyrns wel de sonvereiniteit van Babvll erkende, maar overigens haar eigen bestuur behield.

Nebukadnezar is in 561 na een langdurige, roemrijke regeering gestorven

Na zijn dood is het ook met den bloei van het rijk gedaan het L Z7Ï. Eviinierodach,bn al ziin <*eluk ppn i geaaan, het lot had hem

561-560. J g een waardigen opvolger ontzegd. Snel volgden ziin zoon

Nerigiissar, Evilmerodach, zijn schoonzoon Neriglissar en ziin klpin™ t u 560-550 elknndpr ™ M.f u • ^ Jflls,bdr en kleinzoon Labosoarchad

Laboso- P* lem eindigde Nebukadnezars geslacht; in 556 werd hii vin

.r.a, de» troon gestooten; het hof riep Naboenahid of Nabonnidus totlomng uit

N«"s' den arbeid vin Neb k"d Z!'ü a'gemeen V*'ede verlooPen regeering

• aibeid van Nebukadnezar voortgezet. Ook hij heeft tempels gebouwd en

Amasis in aanbidding voor den stier Apis. Basrelief in den Louvre te Parijs.

IS ei kingen aangelegd. Het rijk scheen veilig. Van Aegypte dreigde geen gevaar. Apriës was in 570 door een soldatenoproer van den troon gestootencohoiten riepen hun aanvoerder Amasis tot Koning uit. Amasis was zoo' mogelijk den vreemdelingen nog gunstiger gezind dan zijn voorgangers Vooral de Grieken trachtte hij door gunstbewijzen voor zich te winnen. Hl gaf hun

Hi 2de de GriekVebnPla?en ^ T Ve'e Qrieken a'S S°Udeniere in die"st'

j eeide de Gneksche goden en erkende evenals Alyattes van Lydie ziin tiid-

rt04eschlnken Be"" °rake' ™ DeIPhi ^5 dijkte Grieksche tempels

met wijgeschenken. Beioemd is zijn vriendschap voor Polycrates den tvran v.in

dom-^é he tr"' ^ r°g T™ betrekkin« tot de Grieksche wereld kwam hij ing van Cyprus. Maar aan een herovering van Syrië dacht Amasis niet.

Ainasis, 570-526.

Sluiten