is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gevaar kwam voor Babyion van een geheel onverwachte zijde, van de Perzen. Niet de Meden, zooals de Joodsche profeten hun volksgenooten niet ophielden te voorspellen, hebben Babel ten val gebracht. Integendeel,

nog vóór het Babylonische is het Medische rijk uit de geschiedenis verdwenen'. In 558 volgde Cyrus zijn vader Cambyses als Koning van Perzië op. Deze Cyrus, wierp niet alleen de Medische opperheerschappij af, maar viel ook Koning 658~52* Astyages van Medië aan. Over dezen oorlog zijn wij zeer gebrekkig ingelicht. Astyages, Wat Herodotus en na hem anderen over de jeugd en de opvoeding van 585_55°' Cyrus, over zijn opstand tegen zijn grootvader Astyages en verder over zijn leven mededeelt, zijn weinig meer dan goed vertelde anecdoten. Dit staat Einde van intusschen vast, dat in 550 Astyages in de macht van Cyrus viel die zichhet ^edKï?he

4-„ —i:.*u 77<„1 . ___ J _ ' rijk, 550.

lu gejijiv vuii nicuauuia en oen koningsschat en daarmede van het Medische rijk meester maakte. In de volgende jaren zijn de verdere aan Medië onderhoorige landen, o. a. Bactrië aan Perzië onderworpen.

Het ligt voor de hand, dat de stichting van dit nieuwe, uitgestrekte rijk voor alle omliggende staten een groot gevaar was. Nabonnidus van Babyion, Croesus van Lydië, Amasis van Aegypte gevoelden zich te recht bedreigd. Het was dus even natuurlijk als noodzakelijk, dat deze drie Koningen in 547 een verbond tegen Cyius sloten. Maar zij hadden den jongen Pers verre onderschat. Cyrus was een jong, energiek, eerzuchtig, hoogst be¬

kwaam vorst, dien zijn Perzen met geestdrift volgden. Zijn volk was een krachtig natuurvolk, dat van landbouw en jacht leefde en den verslappenden invloed der groote oude Aziatische beschavingscentra nog niet had ondergaan. Zij gevoelden zich sterk als de belijders van het geloof aan den Heer der wereld, den grooten Ahoeramazda, die hen zou steunen in hun strijd tegen de vreemde volken, die hem en zijn leer weigerden te aanvaarden. Met al het zelfvertrouwen van een jong, geloovig volk wierpen de Perzen zich op hun vijanden; Z|j waien onweerstaanbaar. Dat zou het eerst Croesus ondervinden. In 546 siag bij hok hij, door dubbelzinnige orakelspreuken overtuigd van zijn ontwijfelbare Pterm'546, zegcpiaal, den Halys over. Dat was zijn ongeluk; want daardoor werd Cyrus

Croesus op den brandstapel. Op een vaas in den Louvre te Parijs.

Croesus, r>60—5J6.