Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

I)e Ionische Opstand. De slag by Marathon.

De KleinAziatische Grieken.

Thracië en Macedonië onderworpen

De Ionische opstand, 500,

e Klem-Aziatische Grieken waren sedert den val van het Lydische rijk onderdanen geworden van den Koning van

*Ü1 fÊÊÊ&Êj is Perzië' Zelfs de elanden en steden, die eerst nog gedeeltelr ^ ^Ul1 ona^ankelijkheid hadden bewaard, waren de een

lla de ander onderworpen. De ijverigste dienaar des Konings was de tyran van Milete, Histiaeus, die bij den tocht tegen de Scythen de wacht bij de Donaubrug had gehouden. Zijn eerzucht maakte hem evenwel verdacht; hij werd dus in een eervol hofambt naar Susa ontboden; zijn plaats werd ingenomen door zijn schoonzoon Aristagoras.

Inmiddels had Perzië ook in Europa vasten voet gekregen. Door den tocht tegen de Scythen was Thracië onderwornen pn nis pph eafronJ^ i

I — —" UU1"T1C öcuignuiatJtüU.

1 tiades, de tyran van den Chersonesus, was een Perzisch vazal geworden; de Grieksche steden aan de Zwarte en de Aegaeische Zee onderwierpen zich. Zelfs Amyntas, de Koning van Macedonië, erkende de leenhoogheid van Perzie. Het lag in den loop der dingen, dat Griekenland moest volgen. Zelfs onderwierp Athene zich in 507 officieel aan den Koning. Ook de verdreven tyran Hippias werd Perzisch vazal en bedelde om hulp tegen zijn vroegere onderdanen. Nog andere steden riepen de tusschenkomst van Perzië in. Het was duidelijk genoeg, dat Griekenland in den invloedssfeer, welhaast in de macht van Perzië zou geraken. Alleen een hevig conflict zou dat kunnen voorkomen. Dat conflict, dat beide partijen nog trachtten te verschuiven, brak echter uit door den Ionischen opstand.

Deze opstand brak uit door een onbeduidend toeval. Op Naxos waren de aristocraten verjaagd door de democraten; zij wendden zich om hulp tot Aristagoras Deze gaf. daaraan gehoor en ried bovendien Artaphernes, den satraap van Sardes, een expeditie uit te rusten tegen dit rijke eiland'. Met

9

Sluiten