Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ligt evenwel voor de hand, dat niet alle ambtenaren van dl, wezenlijke macht beroofd en dooi- het lot konden worden benoemd, b. v.'de 11111 ane, en at te minder, naarmate men lioogere eischen aan de hoofdeieren moest stellen. Tot dusverre verkoos iedere phyle een strateeg- met hun tienen vormden zij met den polemarch den oppersten krijgsraad Voortaan

rZeuft-fTeeD "°or t,e phyien w°rde» ^ -I bova:::

n stelde het besluit dei- volksvergadering den tienden, den strateee bii Uitnemendheid, die het militaire hoofd van den staat werd; dit "bt werd he gewichtigste te mee,- daar het „iet bij het lot, maar bij keuze werd

dan ook 'diT hT^ l" de'1ZelWen Pers0°" kon worden bekleed. Vandaar Pi„ r°t w 1 ln 1 lege We,d vervuld doo>' demagoog wiens

kreeg"Ina480eis°dgezag d'?a''d°01' eeu re6ele aanvuUing van beteekeiiis vereeg. 480 ,s deze regeling reeds in werking; dan is Themistocles dema-

den8stlat. °PPerStrateeg daardoor was h« feitelijk het hoofd van

^ cris^lottean1 Ge" ^ 480 eCÜ «ewichti«e binnenlandsche

dezen tlid bïon 'i "°g de schokk™> waaraan Spana in

tiger dan ' "a vei'dri-'vi"« Demaratus mach-

tige, dan ooit gevoelde z,ch sterk genoeg om een poging te doen om de

te maken "hT 'sUd""^ We'Pe" ^ daaido°'' tot heei' van Sparta maken. Hij stelde z.ch daartoe in verbinding met Tegea en met Elis-

en heloten spiegelde hij opneming in den staat voor. Maar van dat alles is

mets gekomen. Cleomenes liet zich verlokken naar Sparta te komen • daar

verdwijnt hg; zijn broeder Leonidas volgde hem op Daarmede wa^ 2

slotte bS" LT Z"" !'ier r daal' 0UlUSte" voorgekomen, maar ten slotte behield Sparta zoowel in Laconiê als overal elders de overhand Ook

Z1VZZÏ1 V001' Sparta' dat het ThemiSt0Cl- » 487 - gelukte

Het was waarlijk geen tijd meer voor Athene om zijn krachten in een b.nnenlandschen oorlog te versnipperen. Het gevaar van den kant van Perzië

eWxepeditLe,SH t gT'°eg,' In 483 beg0n Xerxes Zij" toerasti»8e» ™or een nieuwe

"S' men d or Th " M "T?" 492 Werf <>« Weer zou

n door Thiacie en Macedonië trekken; weer zouden leger en vloot methodisch samenwerken. De Athos werd van het vasteland afgegraven, om de gevaarlijke omzeiling te vermijden. Over den Hellespont werden twee bruggen geslagen. Overal werden proviandmagazijnen opgericht. Schepen wol gebouwd, troepen verzameld. Zorgvuldig is de geheele veldtocht, ook politiek

tiden te^Atl '' ebSa '[hebe en Argos, op den aanhang van de Pisistra-

verbond 'hi V ?V™US te SParta kün Xei'xes ^kenen. Bovendien Zl ? , ' ï ;hag°' °m Ge'° va" S™e te bele^n Grieken,tC k0l"en-, In het voorjaar.van 480 zou zoowel in Griekenland als op oicilie de oorlog beginnen.

Sluiten