Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog een onafzienbare reeks jaren van groei en bloei, dus van strijd en moeite tevens voor het Grieksche volk. Nieuwe plichten eischten de uiterste krachtsinspanning; van een terugkeer tot de vroegere tijden kon geen sprake zijn. De Perzische oorlogen sluiten het vroegere tijdvak voor goed af. De politieke, sociale, philosophische en religieuse quaestiën waren geheel andere geworden; een nieuw Griekenland verrijst op de puinhoopen van het oude. Door den strijd voor de onafhankelijkheid en de daarin behaalde zege kwam het beginsel der nationaliteit en van de uiterlijke en innerlijke vrijheid tot volle ontplooiing. Daardoor verkreeg het politieke leven een geheel andere richting; niet meelde belangen van staat en stad, maar die van het geheele volk komen op den vooigrond. Athene, dat in de groote wereldpolitiek ingrijpt, moet daarvoor over voldoende macht kunnen beschikken. De binnenlandsche politiek, vroeger de hoofdzaak, moet voor de buitenlandsche wijken; deze laatste beheerscht voortaan den partijstrijd. Daardoor is voor de toekomst ook de zege aan de vrije ontwikkeling; de ontplooiing van alle staatkundige krachten wordt mogelijk; de bevrijding van het individu eerst op staatkundig, vervolgens en daardoor ook op sociaal, godsdienstig en ethisch

i- ' 1 • i_ FV /^ • l 1 i

terrein uegint. ue urieKscne geest is voortaan geheel vrij om zonder eenigen dwang van kerk of staat zich in al zijn luister te ontvouwen. Een eerste gevolg daarvan was het verminderen van het gezag der orakels, waaraan men in den strijd met Perzië zoo weinig had gehad. De goden en daardoor de priesters werden geheel ondergeschikt gemaakt aan het nationaliteitsbegrip, dat geen onderdanigheid aan priesterschap of theologie kende, maar vrijheid eischte voor iedereen, voor iedere gedachte, voor elk beginsel.

De geweldige tijd der Perzische oorlogen heeft twee der grootste Grieksche dichters voortgebracht, Pindarus en Aeschylus. In poëtische kracht, rijkdom van conceptie en diepte van gedachte zijn zij elkanders gelijken. Beiden hebben

dezelfde stof behandeld, de heldensage,

beiden doen dat in koorgezangen. Al schept Aeschylus drama's, zij dragen toch steeds een sterk lyrisch karakter; de eerste acteur, de protagonist, is de dichter zelf, die met het koor discussieert; daarnaast voerde Aeschylus den tweeden speler, den deuteragonist in. De overoude stof weten zoowel Pindarus

Aeschylus.

Borstbeeld in het Museum op het Cajiitool te Rome.

Pindarus.

Aeschylus.

Sluiten