is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen den sterkere werd verleend. Athene overwon, verdreef de aristocraten uit Samos en bracht de democraten aan het bewind. Maar de aristocraten heroverden hun eiland en verklaarden Athene den oorlog. Perzië steunde Samos in liet geheim; tal van bondgenooten, o. a. Byzantium, sloten zich bij den opstand aan. Gelukkig voor Athene waagden de Peloponnesiërs nog geen nieuwen oorlog. Zoo kon Pericles door snel en energiek in te grijpen den opstand spoedig dempen. Zelf ging hij met een vloot in zee. Bij Tragia versloeg hij de Samische vloot zoo volledig, dat hij het beleg voor de hoofdstad kon slaan. De Samiërs weerden zich echter dapper; toch moest de stad na negen maanden capituleeren. Haar muren moest zij afbreken, haar schepen uitleveren, de democratie herstellen, gijzelaars stellen, het eiland Amorgos afstaan en de oorlogskosten betalen. Zoo verloor Samos zijn onafhankelijkheid. Daarna onderwierp zich ook Byzantium. Maar eenige Carische en Lycische steden kon Pericles niet heroveren; zij bleven aan Perzië, waaraan zij zich vrijwillig hadden overgegeven.

gebied'8 na ^eze verhezen beheerschte Athene nog een belangrijk gebied, dat

de geheele Aegaeische zee omvatte, meer dan 200 bondgenooten en koloniën. Allen betaarden schatting, waarvan het bedrag zeer uiteenliep, aan Athene; Athene waarborgde hun daarvoor veiligheid ter zee en te land, vrijen handel en daardoor welvaart. Met de omliggende staten stond de bond in vriendschappelijke betrekking, zoo met Perzië, zoo met Thracië, waar het uitgestrekte rijk der Odrysen bestond, zoo met Macedonië, waar Perdiccas II regeerde. Nog verder strekte Athene zijn macht uit. Kort na den Samischen oorlog verscheen Pericles zelf met een groote vloot in de Zwarte Zee; overal heeft hij betrekkingen met de kuststeden aangeknoopt; sommige onderwierpen zich; elders werden koloniën gesticht. Met de steden in liet tegenwoordige Zuid-Rusland stond Athene in vriendschappelijke verhouding; van daar betrok Griekenland zijn meeste graan. Ook in dit verafgelegen gebied stichtte Pericles volkplantingen. Met Perzië bleef de vrede bewaard. In het Westen breidde Athenes invloed zich steeds meer uit. Maar de radicalen wilden meer; zij wenschten Sicilië en daarna geheel Zuid-Italië te veroveren; zelfs voor een dan onvermij delij ken oorlog met Carthago deinsden zij niet terug. Pericles heeft zich echter steeds met kracht verzet tegen zulke groote expeditiën, waarvatè de gevolgen niet waren te overzien. De ondervinding, met Thurii opgedaan, was niet bemoedigend. In 433 scheidde die stad zich zelfs van Athene af; een aristocratische regeeringsvorm weid er ingevoerd. Daarentegen won Athene als bondgenooten Segesta en Leontini op Sicilië, Rhegium en zelfs Neapolis in Zuid-Italië.

Zoo beheerschte Athene in Pericles' tijd een machtig rijk, dat een. groot gedeelte der Grieksche wereld omspande.