is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beleid en met goed gevolg tot stand bracht. Daarop begon het geregelde beleg, dat door Nicias Lamachus was al spoedig gesneuveld — uitnemend werd geleid. Zoo duurde het niet lang, of de toestand van Syracuse werd hopeloos; de val der machtige, rijke stad scheen nog slechts een quaestie van tijd; Athene scheen te zullen zegevieren.

Dat groote succes versterkte natuurlijk in niet geringe mate de democratische oorlogspartij, die door de veroordeeling van Alcibiades en de afw ezigheid van Nicias meester was in de volk vergadering; de overwinning op Sicilië overstemde de bezwaren der conservatieven en scheen de rechtmatigheid van het democratische programma te bewijzen. Overal begon Athene aan te vallen: men sloeg het beleg voor Amphipolis; Macedonië werd gedwongen vrede te sluiten; Carië werd gesteund in haar strijd met Perzië. Eu ten slotte: Sparta, dat zich nog steeds neutraat had gehouden, werd openlijk door Athene uitgedaagd; een Atheensche vloot plunderde de Laco-

Oorlog van , , _ r

Athene en nische kusten. Maar nu nam Sparta den toegeworpen handschoen op. Beden om 1 hulp uit Sicilië hadden Sparta reeds vroeger bereikt; hoe weinig oorlogs¬

zuchtig ook, men begreep, dat ook op Sicilië de belangen van Sparta zelf op het spel stonden. Vooral Alcibiades had Athene's vijanden duidelijk gemaakt, waar het om ging. Op zijn aansporen voornamelijk besloten de ephoren Syracuse te hulp te komen. Groot was het leger niet, dat Sparta naar Sicilië

Gyiippua in kon zeuden; maar het werd gecommandeerd door Sparta's besten veldheer, Syracuse, Gylippus. Het gelukte hem bij Himera op Sicilië te landen. Overal vond hij daar ondersteuning; met een vrij groote macht wist hij zich door de Atheensche versterkingen heen te slaan en zoo binnen Syracuse te komen.

Met Gylippus kwam een nieuwe geest onder de Syracusanen; de wanhoop maakte plaats voor bemoediging; de strijd begon op nieuw. En dat terwijl de Atheners door het langdurige beleg het einde hunner spankracht hadden bereikt. Vandaar, dat zij niet steeds waren opgewassen tegen de hevige aanvallen, die de bemoedigde Syracusanen onder Gylippus' bezielende leiding op de Atheensche stellingen deden. Tevergeefs bleef Nicias het beleg met zijn gewone talent leiden; zijn krachten schoten te kort; de omstandigheden waren hem te sterk; de insluiting der stad was weldra door Gylippus verbroken. Daardoor kon deze steeds nieuwen toevoer van allerlei aard in de stad brengen; Nicias zag, dat het beleg niet meer was vol te houden; met klem drong hij aan op het zenden van een tweede groote expeditie; alleen dan was Athene's macht op Sicilië te handhaven.

In Athene zag men het gevaar in; men besloot dus tot het uitrusten van een tweede vloot onder Demosthenes. Maar nog voordat deze kon uitzeilen, had nogmaals een groot onheil Athene getroffen. In het voorjaar Bezetting van 413 bezette Koning Agis II van Sparta Decelea in Attica; hij versterkte Deceiea, het open dorp tot een geduchte vesting, van waar uit het Spartaansche garnizoen Attica kon plunderen en in bedwang houden. Het plan was afkom-