Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen maken aan de door hare aanmatiging hoe langer hoe meer gehate

oligarchie en daartoe steun gezocht bij de menigte, maar ook bij den stand

er ridders, dat zijn de bankiers en groothandelaars, die genoeg vermogen

adden om in het leger bij de ruiterij te worden opgenomen, maar die waren

uitgesloten van direct aandeel aan de regeering, omdat zij niet behoorden

tot de heerschende geslachten. Om zijn doel, het breken van de heerschappij

van den Senaat, te bereiken, heeft Gajus Gracchus allerlei wetsvoorstellen

doen aannemen, die hem de gunst verzekerden van de ridders en van de

menigte. Onder die wetsvoorstellen waren er, die in zich zelf heilzaam waren

afgezien van de politieke bedoelingen, waarmede Gajus Gracchus ze moge'

hebben voorgesteld; maar er waren er ook onder, die allerverderfelijkst nebben gewerkt.

vooTsteiien , A1Jereerst heeft hij de akkerwet van zijn broeder weder in werking

Gracchus8 f ' , u bl6ek' dat in Italië Zelf niet veel domeinland meer

ter verdeehng beschikbaar was, zocht hij andere middelen om het lot van

den kleinen man te verbeteren. Hij zette door, dat in Capua en Tarente 'o omen van Romemsche burgers werden gesticht; hij bewerkte ook, dat een o ome werd uitgezonden naar de plek, waar eenmaal Carthago had gestaan, ïeuwe wegen werden in Italië aangelegd, die voor den boerenstand het vervoer van de landbouwproducten vergemakkelijkten. Een korenwet werd aangenomen, waardoor voortaan Romeinsche burgers tegen zeer lage prijzen zich in de staatsmagazijnen van koren konden voorzien. Een andere wet verbeterde de positie van den Romeinschen soldaat en beperkte de macht der officieren om straffen op te leggen.

Tot dusverre hadden in alle rechtbanken van eenig belang senatoren zitting gehad als rechters. Vooral in de laatste tijden was het dikwijls voorgekomen, dat door die rechtbanken een beschuldigde was vrijgesproken, wanneer hij tot dezelfde klasse als de rechters behoorde. Ondanks het hevig verzet van den Senaat wist Gajus Gracchus een wetsvoorstel te doen aannemen, waardoor de senatoren voortaan, zoo niet van alle, dan toch van verscheiden dezer rechtbanken werden uitgesloten; in hunne plaats zouden ridders als rechters zitting nemen.

Verschillende van de maatregelen, die Gracchus deed aannemen, zouden aan den staat groote sommen kosten, niet het minst de korenwet. Doch de inkomsten van den staat waren daarentegen kort te voren belangrijk vermeerderd, sinds Rome de erfenis van Koning Attalus III had aanvaard. Met co ïegeling van de administratie in de provincie Azië was men in de tijden van Gracchus juist bezig. Vroeger waren de belastingen daar in het land zelf verpacht en bij kleine gedeelten, nl. niet over de geheele provincie tegelijk, maar stad voor stad. Door een wet, die Gracchus voorstelde, werd bepaald, dat voortaan de verpachting te Rome zou geschieden en dat elke belasting in haar geheel, d. w. z. over de geheele provincie, zou worden

Sluiten