is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i'ompejus t 48.

Caesar in Egypte.

Pliarnaces bij Zela verslagen, 4]

omdat hij aan zijn vader diensten had bewezen; maar de ministers van den jongen koning gaven dezen den raad om de gunst van Caesar te zoeken; hij volgde hun raad op en liet Pompejus in de sloep, waarmede hij naar wal roeide, vermoorden.

Weldra verscheen Caesar zelf in Egypte. Na Pharsalus had hij een korten tijd in de provincie Azië vertoetd en daar het belastingwezen geordend

en den zwaren druk daarvan verlicht;

met een geringe macht scheepte hij zich daarop naar Alexandrië in. Hij gedroeg er zich alsof hij de gebieder van Egypte was. Ptolemaeus XIII moest zijne zuster terugroepen; aan het volk werden zware schattingen opgelegd, daar Caesar vóór alles geld behoefde. De ontevredenheid over dit alles deed een opstand uitbreken, waardoor Caesar in grooten nood geraakte; alleen in het koninklijk paleis en zijne omgeving kon hij zich staande houden; toen hij den jongen koning in vrijheid stelde, sloot deze zich terstond bij de opstandelingen aan. Eerst de aankomst van hulptroepen uit Cilicië en Syrië gaf Caesar zijne vrijheid van beweging terug. In een veldslag bij den Nijl

werd Ptolemaeus XIII verslagen; hij verloor er het leven; Alexandrië moest zich aan Caesar onderwerpen. Hij maakte Egypte niet tot een Romeinsche provincie, maar liet het als vazalstaat bestaan; Cleopatra bleef er op den troon en huwde met een jongeren broeder, Ptolemaeus XIV. Door haar schoonheid en geest geboeid, vertoelde Caesar nog eenige maanden in Egypte. Toen moest hij naar Azië trekken. Pharnaces, een zoon van den grooten Mithradates, trachtte daar van de verwarring der tijden gebruik te maken om het rijk van zijn vader te herstellen. Caesar versloeg hem in een veldtocht van enkele dagen, waarvan hij mocht getuigen: „ik kwam, zag en overwon." Daarop spoedde hij zich naar Rome.

Gedurende zijne afwezigheid was het daar verre van rustig geweest. Marcus Antonius, die er als plaatsvervanger van Caesar het bestuur voerde, maakte zich door zijn willekeur gehaat. Mannen als Caelius en Dolabella, teleurgesteld in hunne verwachtingen dat Caesar's overwinning hun gelegenheid zou geven om hunne fortuin te herstellen, bedreigden de maatschappelijke oide. Caelius vond daarbij den dood; tegen Dolabella trad Antonius

Caesar en Cleopatra aan Hathor otterend. Basreliëf in den tempel van Denderah.