is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antoninus, bijgenaamd Caracalla, werd als alleenheerscher erkend. Evenals caracalla,

7 ' 211 217.

zijn vader zocht Caracalla de gunst der soldaten, maar hij miste diens veldheersgaven; de behartiging der regeeringszaken liet hij grootendeels over aan zijne moeder, Julia Domna, een begaafde, aanzienlijke vrouw uit Syrië. In 212

schonk hij het volle

Romeinsche burgerrecht aan alle vrijge boren onderdanen, een maatregel, reeds voorbereid door de vrijgevigheid , waarmede vorige keizers het burgerrecht hadden verleend.

De twee erfvijanden van het Romeinsche rijk, de Germanen en de Parthen, roerden zich weder onder zijne regeering; aan den Middel-Rijn liet de volkenbond der Alamannen toen voor het eerst

van zich hooren. Caracalla voerde oorlog tegen hen, maar kocht ten slotte

den vrede. Op een veldtocht tegen de Parthen werd hij vermoord op aan- Macrinus,

stoken van den bevelhebber der garde, Macrinus, die door de legers en ook -17—218,

te Rome als Keizer werd erkend, maar reeds na een jaar plaats moest

maken voor een bloedverwant van Caracalla. In Syrië had de familie van Julia

Domna grooten invloed; zij zelf was reeds overleden, maar haar zuster,

Julia Maesa, wist te bewerken dat haar veertienjarige kleinzoon, die toen

priester van den Syrischen zonnegod Elagabalus was, door de troepen

tot Keizer werd uitgeroepen. Deze knaap voerde als Keizer den eeredienst Elagabalus

218—222.

van den zonnegod, naar wien hij zelf den bijnaam Elagabalus kreeg, te Rome in; zijn grootmoeder Julia Maesa werd tot Augusta benoemd en voerde het bestuur. De uitspattingen, waaraan Elagabalus zich overgaf,

wekten den weerzin zelfs van de soldaten te Rome; in 222 maakten zij een einde aan zijn leven.

Hij werd opgevolgd door zijn neef Alexander Severus, een veel- Aiexander belovenden knaap van nog geen 14 jaar, voor wien zijn moeder en zijn 222-235! grootmoeder, Julia Maesa, de regeering feitelijk voerden; ook toen hij volwassen was behielden zij grooten invloed. Onder zijn regeering vielen er in het Oosten gebeurtenissen voor, die in hare gevolgen voor het Romeinsche

De Alamanuen

Vlucht van den Koning der Parthen.

Bas relief op den boog van Septimius Severus te Rome.