is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk, en trachtte in het litteraire leven van zijn tijd den geest der antieken weder te doen ontwaken; zelf nam hij deel aan dat litteraire leven en schreef o. a. een werkje, „tegen de Christenen" getiteld. De pogingen van Julianus wekten groote ergernis bij de Christenen en verschaften hem den naam van Apostata (de Afvallige); maar onder de heidenen deelden er weinigen het idealisme van den Keizer. Van een herleving van het heidendom was dan ook geen sprake; na de korte regeering van Julianus verheugde het Christendom zich bovendien weder in de bescherming van de Keizers.

In 363 ondernam Julianus een grooten veldtocht tegen de Perzen, die aanvankelijk de herinnering aan den veroveringstocht van Alexander den Groote wekte; weldra moest hij echter over den Tigris terugtrekken; in een gevecht bij deze rivier werd hij in 363 gedood. Zijn door het leger gekozen joviauus, opvolger Jovianus moest vrede sluiten en aan de Perzen de meeste veroveringen, die in den tijd van Diocletianus gemaakt waren, teruggeven. Hij Valentiniaoverleed reeds in 364. Zijn leger koos daarop Valentinianus tot Keizer, een 364-375, officier uit Illyrië, maar verzocht hem tegelijk een mede-keizer te benoemen; als zoodanig wees Valentinianus zijn broeder Valens aan, die over het Oosten zou regeeren; hij zelf ging naar het Westen.

Valentinianus was een dapper, maar ruw en wreed soldaat, die bijna al zijn regeeringsjaren doorbracht met het voeren van oorlog; hij dreef de Alamannen weder over den Rijn terug en tuchtigde ook de Quaden, die met de Sarmaten een plundertocht hadden gedaan door Pannonië en Moesië. Ondertusschen sloeg een zijner veldheeren, Theodosius, in Britannië de invallen der Pikten en Skoten af, die uit het Noorden binnendrongen,

alsmede de aanvallen der Saksers, die over zee kwamen. In 3<5 werd uratianuH, Valentinianus opgevolgd door zijn zoon Gratianus, die reeds in 367 tot Augustus was benoemd. -

Ondertusschen voerde Valens het bestuur in het Oosten. Dadelijk 11a zijne troonsbestijging had hij te strijden met een tegen-Keizer, Prokopius, een bloedverwant van Julianus, die te Constantinopel werd uitgeroepen. Toen hij dezen had bedwongen, voerde hij eenige jaren strijd tegen de Goten, die aan de partij van Prokopius hulp hadden verleend. Hij bevorderde de verkondiging van het Christendom onder dit volk, en wel van het Arianisme, daar hij een ijverig aanhanger van deze leer was. Vooral bisschop Ulfila droeg veel umia's bij tot de kerstening van de Goten door zijne vertaling van den bijbel in het vertaiing. Gotisch, het oudste schriftelijke gedenkteekeu van een Germaansche taal.

Onder de regeering van Valens deed het Mougoolsche volk der Hunnen, inval der die tot dusver in Midden-Azië woonden, een inval in Rusland. Van de komst der Hunnen in Europa dagteekent men gewoonlijk de zoogenaamde volksverhuizing, waaronder men verstaat een groote verschuiving van woonplaatsen huizing, van allerlei Germaansche volken. Toch waren reeds vóór dezen tijd de Germanen in beweging. Sinds zij niet langer het leven van nomaden leidden