is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wassenaar en den Vendue-meester van den Haag het zoo verre gebragt dat hij Gerecht van Wassenaar van syn recht tot die verkooping zoude afzien; en deselve overlaten aan den Vendumeester van den Haag mits eene resolutie van nonprejuditie daarvan krijgende, en een dedomagement van J 300, idem 2 st. van ieder koop boven de ƒ 2 voor de armen van W assenaar, zoo als altijd gebruykelijk is, en mits de woorden van vendumeester uijt de advertentien in de courant en catalogus gelaten worden.

Hij hebben gemeend in dit accoord niet te mogen treden alvorens Ulieder goedvinden en approbatie daar op te ontfangen, en zyn van gedagten dat op dese wys nog het meeste profyt van den boedel sal behartigd worden wyl de verkoping door die van Wassenaar geschiedende op contant geld zoude moeten zijn, waardoor de pretieuse meubelen in dezen tijd nog veel \erder beneden de waarde zouden moeten verkogt, ja genoegsaam weg gegeven worden. Dat wat aangaat om alle de meublen van onder de jurisdictie van Wassenaar te transporteeren, sulks soude aan nog veel grooter inconvenienten onderhevig zijn, en onses bedunkens voor den boedel nog schadelijker vallen. Verder meenen wij dat het ook hoog noodsakelijk tot profijt van den boedel is, omme, soo als by alle importante verkoopingen gebruykelyk is, en zooals ten voorleden jare reeds in de couranten door het Provinciaal Committé van Holland geannonceerd was. een catalogus, de voornaamste zaken bevattende, te doen drukken en in dese Republicq alomme te versenden.

Op het een en ander sullen wij Ulieder goedvinden schriftelijk inwagten etc.

J. J. Loke.

E. Temminck. i)

Op 27 Juli werd de Commissie van Administratie (Loke en lemminck) door de Commissie van Superintendentie gemachtigd conform den inhoud van dit schrijven te handelen en de advertentie zoo spoedig mogelijk te plaatsen. Op 10 Juli werd eene door Loke en 'lemminck opgestelde concept advertentie voor de dagbladen door de Superintendenten geapprobeerd. Verkoop inboedel Deze advertentie verscheen in de Haagsche Courant No 7d ZsZTZ: van Woensdag 19 July i797 en luidde:

17Q7

Het Collegie van Administratie der door de Franschen Geabandonneerde Goederen van den Vorst van Nassauw zal op speciale last van de Commissie van Superintendentie, als bij Decrete van de Nationale Vergadering daar toe geauthoriseerd, op Woensdag den i6de Augustus 1797, en volgende dagen, voor en op het Huis in 't Bosch, doen verkoopen;

Veelerhande kostbare, pragtige en verdere Meubelen en Schilderyen, alle welke op Saturdag, Maandag en Dinsdag voor de Verkoping, 's morgens van 10 tot 12, en s namiddags van 3 tot 6 uuren zullen kunnen worden bezigtigd, en waar van de Catalogus, de voornaamst© zaken bevattende, eerstdaags by den Boekverkooper Leeuwensteyn in den Haag, en verder alomme by den Uitgeevers van het Dagblad der Nationale Vergadering voor één stuiver zal te bekoomen zijn.

1) Rijksarchief, Nass. Dom. 9191.