Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Mei 1805 had er een diefstal in de Kunst-Galerij plaats.

Dengene welke uit de Nationale Kunstgallery op het Huis in 't Bosch mogt genomen hebben zeker Ovaal Pourtraitje met een Yvoor bewerkte lyst, verbeeldende Graaf Maurits Jan van Nassau, geschildert door W. van Mieris, hoog met dezelve lyst tusschen de 4 en 6 Duim, wordt verzogt, ten einde alle poursuites, en daar uit voor den Dader te proflueeren onaangenaamheden voor te komen, hetzelve ten spoedigste, op de aan hem goeddunkende wyze, weder aldaar te doen bezorgen; werdende inmiddels een iegelyk verzogt, om zo wanneer zodanig pourtraitje, of Yvoor bewerkte lyst ter koping of andersints mogt worden aangeboden, hetzelve aan te houden en daarvan kennis te geven aan den Bailliuw van Wassenaar en Zuydwijk, A. van der Does, wonende te Wassenaar.

Deze annonce werd door bemiddeling van P. F. Gosse

geplaatst in de Leidsche-, Utrechtsche-, Haarlemsche-, Amsterdamsche-, Rotterdamsche- en Delfsche Courant, voor een som van ƒ 23.2.

Het stukje is niet teruggevonden.

Sluiting der Kunst- Van ingrijpende gevolgen voor de Nationale Kunst-Galerij Galer'j- was het bericht, dat 20 Mei 1805 *n de Haagsche Courant was

te lezen: >Naar men verneemt, heeft Zijne Excellentie den Heere Raadpensionaris sedert gisteren zijn intrek voor het zomer-saisoen genomen op de Oranje-zaal, doorgaans genoemd Het Huis in 't Bosch"'.

Reeds van 12 Mei af was het logement voor het publiek gesloten.

Alvorens voor goed afscheid te nemen van het gebouw dat de Kunst-Galerij tot dusverre geherbergd had, nog een paar woorden dienaangaande. Bij Secreet Staatsbesluit van 27 Aug. 1805 La D. werd Everhardus Temminck belast met de intendance van alle de voorwerpen 1) specteerende het approprieeren van het hotel bestemd tot verblijf van den Raadpensionaris. Hij leverde daarover eene rekening en verantwoording in, die wat de voor dit doel tot Juni 1807 ontvangen gelden betreft, de som bedroeg van ƒ 325.880—14—12. De uitgaven tot 17 December 1807 bedroegen ƒ327.229—8—8, dus ƒ 1348—13—12 meer dan de ontvangsten.

1) Bij Kon. Deer. v. 9 Juni 1806 werd J. D. N. van der Trappen, vroeger assistent klerk van Temminck, toen zijn schoonzoon, bij afwezigheid van den laatste tot diens plaatsvervanger benoemd. Nass. Dom. 475,

Diefstal van een portret door van Mieris.

Sluiten