Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't,

verschillende besognes; zoo vinden wij, dat hij op 16 Maart 1807 ƒ500.— ontving voor het > schoonmaken enz.", waarschijnlijk restaureeren, van vier schilderijen op de Trèveszaal.

G. D. Hartlein, die kastelein was op de Besoignekamer, alwaar het Schilderijenkabinet was overgebracht, verantwoordde van 1 Jan. tot 14 Maart 1807 154 entrées, ten bedrage van ƒ 80—9—8, daar van dien datum af op bevel van den Koning, de Kunstgalerij kosteloos te bezichtigen was 1).

Waldorp bleef opzichter op een loon van ƒ10 per week en eene toelage van ƒ100.— per jaar, wegens gemis aan vrije woning 1).

Haitman treedt af. Het bestuur van Hultman, eerst 23 Jan. 1807 aangevangen, nam nog vóór het slot van hetzelfde jaar een einde wegens zijne benoeming tot Staatsraad in buitengewonen dienst.

Bij Koninklijk Decreet N°. 4 van 14 Oct. 1807 werd bepaald:

iste dat de Directie van Schoone Kunsten vereenigd werd met die van Openbaar Onderwijs.

2de dat den Secretaris-Generaal van Openbaar Onderwijs werd verleend de titel van Directeur-Generaal der Wetenschappen en Kunsten en dat deze een Secretaris (Secrétaire-Archiviste) op een traktement van ƒ2500.— onder zijne bevelen zal hebben.

joh. Meerman De nieuwe directeur Mr. Johan Meerman, Heer van Vuren Directeur. en £)a]eniï geboren te 's-Gravenhage 1 Nov. 1753, was de

bekende geleerde aristocraat, die pas in 1794 door Leiden tot de Vergadering der Algemeene Staten afgezonden, zich na de omwenteling geheel buiten de politiek had gehouden en zijn tijd sedert besteedde aan letteroefeningen en geschiedkundige studiën. Eerst Lodewijk Napoleon riep hem tot het openbaar leven terug en benoemde hem 20 Nov. 1806, met van Styrum, Flament en Thibault 2), Controleur der Gebouwen, in een commissie, die tot taak had, te onderzoeken wat er in Frankrijk voor wetenschappen en schoone kunsten gedaan werd. Meermans werkzaamheid is toen voornamelijk geweest ten dienste van de Koninklijke Bibliotheek, waarvan hij de huisvesting in het Mauritshuis heeft voorbereid.

1) Rijksarchief, Nass. Dom. 9192.

2) Thibault was de bouwmeester van den Koning en herstelde o. a. het Loo. In Nov. 1807 was hij mede bekroond voor een plan tot herbouwing van de door de buskruitramp vernielde wijk te Leiden.

Sluiten