Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE

AFKOMST. CATALOGUS VAN 1809. VERBLIjrPLAXTS.

Kabinet van Heteren, 1809. 295. J. Steen, Verscheiden Personen, waarvan er drie Rijksmuseum, 2245.

aan eene tafel met de Dobbelsteenen spelen. In het midden van de kamer hangt een Papegaai.

„ „ „ 296. W. van Strij, Een Teekenmeester. ,, 2272.

P. C. Huybrechts, 20 Juni 1803. 297. De Oude Teniers, Het verbreken van het Hollandsche school (tweede

Twaalfjarig bestand. helft der 17de eeuw), Ge¬

vecht van soldaten in een landschap bij een brug. Rijksmuseum, 115-

Reeds aanwezig April 1808. 298. David Teniers, Drie drinkende en rookende Komt al niet meer voor in

Boeren in een boerenhuis. den catalogus van 1828.

Onbekend. 299. —, Een Boer, met een bierkan en tabakspijp Rijksmuseum 2294.

in de hand.

Van Majoor J. B. de Lega, 300. —, Een Man en eene Vrouw, zijnde Bedelaars. Verkocht 1828. 15 Jan. 1801.

Kabinet van Heteren, 1809. 301. —, Wachtkamer met verscheide Officieren. Rijksmuseum 2292.

„ „ „ 302. —, Vrolijke Boeren en Boerinnen. >, 2293.

Verk. Mevr. Bicker, Amster- 303. —. De verzoekingen van St. Anthonius. „ 2295.

dam, 19 Juli 1809.

Kabinet van Heteren, 1809. 304. Gerard Terburg, Een Jonkvrouw staande voor ,, 57°*

eene Tafel, waaraan is zittende een Heer en nog eene Vrouw.

Gekocht 1803. 305. —, Het sluiten der Vrede te Munster. Copie, Rijksmuseum 576.

Kabinet van Heteren, 1809. 306. David van Tol, Drie vrolijke kinderen, zich Dominicus van Tol, Rijks-

verheugende met eene Kat in een Muizenval. museum 2308.

Van Majoor J. B. de Lega, 307. —, Eene oude Vrouw, gietende water op een Verkocht 1828. 15 Jan. 1801. pot met Bloemen.

Reeds aanwezig 28 Febr. 1808. 308. Eene oude Vrouw, welke bij lamplicht bezig „

is met garen te klossen.

„ 7 Dec. 1800. 309. Jacob van der Ulft, Eene Romeinsche Markt. „

Kabinet van Heteren, 1809. 310. —, Een Italiaansch gezigt. Rijksmuseum 2333.

„ „ „ 311. —, De wedergade van het voorgaande. „ 2334.

„ „ „ 312. Adriaan van de Velde, Een Landschap waarin Rijksmuseum 2445.

rustende en grazende Beesten.

Gekocht II Aug. 1803. 313. Esaias van de Velde, De uittogt uit 's Her- Paulus v. Hilligaert, Rijks-

togenbosch. museum 1182.

Verk. Mevr. Bicker, Amster- 314. —, Prins Maurits bezig zijnde eene Kat de Hollandsche school (Eerste dam, 19 Juli 1809. Bel aan te binden. helft der 17de eeuw),

Rijksmuseum 97-

Kabinet van Heteren, 1809. 315. Willem van de Velde, Stil spiegelend Water. Rijksmuseum 2473.

„ „ „ 316. —, Woelend Water. „ 2475.

317. —. Stil Water. „ 2474.

Gekocht 11 Aug. 1803. 318. —, Woelend Zeegezigt. Verkocht 1828.

3ï9. —, Strandgezigt. „

In bruikleen afgestaan door 320. —. De stad Amsterdam van het IJ te zien. Rijksmuseum 2469.

de stad Amst. 15 Aug. 1808.

Coll.v.d.Pot,Rott.,6Juni 1808. 321. —, Het strijken der Vlag en de overgave „ 2470.

van het Engelsch Admiraalschip „The Royal Prince".

„ „ „ „ 322. —, Het opbrengen der vier veroverde Engel- „ 2471.

sche Oorlogschepen.

Uit de Admiraliteitskamer te 323. Otto Veneus, Twaalf stukken, verbeeldende „ 2432—2443.

's Gravenhage, 17 Juni 1799. de Gastmalen, Strijden en Heldendaden der

oude Batavieren onder Claudius Civilis.

Gekocht II Aug. 1803. 324. Adriaan van der Venne, Prins Willem de Prins Maurits op zijn parade-

Eerste na zijn' dood. bed, Rijksmuseum 2491

Reeds aanwezig 9 Febr. 1801. 325. —, Prins Maurits te Paard, verzeld van zijne Rijksmuseum 2489.

Broeders en Neven.

Kabinet van Heteren, 1809. 326. —, Eene Vrouw in het wit gekleed, zit- Verkocht 1828.

tende voor eene tafel.

Sluiten