is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herman van Salm, Koning, 1081.

overwinningen op Frederik van Buren, werd in West-Duitschland weldra algemeen erkend en op het einde van 1081 te Goslar gekroond. In Italië was Hendrik zelf evenmin gelukkig; hij moest ten slotte naar Lombardije terugkeeren. Hier rustte hij zich toe tot een tweeden aanval op Rome. Dat was te meer noodig, omdat de Paus de hulp had ingeroepen van een vorst, die reeds vroeger in naam der Kerk een rijk met liet zwaard in de vuist had bezet, van Willem den Veroveraar.

Na den dood van Kanoet in 1035 was de heerschappij van zijn dynastie in Engeland binnen weinige jaren ten einde geloopen. Hij liet twee zonen na, Hartakanoet en Haraldl, die Engeland onder elkander verdeelden; maar daar Harald reeds in 1040 stierf, werd Hartakanoet Koning. Deze werd reeds in

De begrafenis van Eduard den Belijder.

Naar het tapijtwerk in het Museum te Bayeux.

Eduard III, de Belijder, 1042-1066.

Godwin.

1042 vermoord. Zonder verzet besteeg nu de laatste Angelsaksische Koning Eduard III, de Belijder, den troon. Hij was een zwak man, meer geestelijke dan krijgsman en kenmerkte zich door een groote sympathie voor Normandië, waar hij zijn jeugd in ballingschap had doorgebracht. Gelukkig was zijn regeering vrij van gevaarlijke crisissen. Van de Denen was niets te vreezen; Denemarken en Zweden waren in een verbitterden strijd geraakt. De hooge edelen matigden zich intusschen hoe langer hoe meer gezag aan. Godwin was de machtigste onder hen; hij beheerschte den Koning volledig; met zijn zonen had hij het grootste gedeelte van het land in bezit; zijn dochter huwde met den Koning. Hij stierf in 1053 en liet zijn vermogen en invloed na aan zijn zoon Harald. Tegenover hem verdween de Koning hoe langer hoe meer; Harald was de major domus. Toen dan ook Eduard in het begin van Januari 1066 stierf,