is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongelukkig vormde deze macht geen eenheid; Philips en Richard brachten

ook hier hun strijdige belangen mede.

Sedert den zomer van 1189 werd Akkon door Guy belegerd. Dit beleg

was een groote militaire fout. De Christenen hadden nog vaste punten genoeg aan de kust; niet door belegeringen maar door veldslagen had men Sala in moeten treffen. Akkon was buitengewoon sterk, werd uitstekend verdedigd en was ruim voldoende geproviandeerd. Van beide zijden is hier met buitengewone dapperheid gestreden. Herhaaldelijk beproefde Saladin de stad te ontzetten; steeds werd hij teruggeslagen. Maar even dikwijls stuitte de aanval der Christenen op de muren van Akkon af. Eerst in het voorjaar van 11J0 boüwden de belegeraars drie geweldige belegeringstorens, die echter door de belegerden in brand werden gestoken. Maar de Christenen gaven het met op; steeds stroomden nieuwe scharen hun uit het Westen te hulp. Na een verschrikkelijken winter begon in 1191 de strijd opnieuw. Het was te midden van deze ellende, d&t eenige vrome pelgrims uit Lübeck en Bremen een hospitaal stichtten voor hun zieke landgenooten. Frederik van Baden nam het onder zijn bescherming en riep er de officieele sanctie van den Paus voor in. Zoo ontstond hier, evenals vroeger te Jeruzalem, een broederschap van liefde die het eerste begin is geweest van een nieuwe geestelijke ridderorde, de beroemde Duitsche orde. Frederik zelf beleefde dat niet meer; hij

stierf in het begin van 1191.

Inmiddels werd het beleg voortgezet. In het voorjaar van 1191 kregen

de Christenen een belangrijke versterking door de komst van de Koninger van Frankrijk en Engeland. Even na hen verscheen ook Hertog Leopold vai Oostenrijk. Maar ook de tweedracht groeide bedenkelijk aan; Richard en Guj stonden tegenover Philips. Maar zoo groot was nog de godsdienstige geest drift, dat men met het beleg vorderde. Wonderen van heldenmoed werdei bedreven; steeds nieuwe belegeringsmachines werden gebouwd; men naderd* langzamerhand de stad. Tevergeefs beproefde Saladin herhaaldelijk de Chnstenei te verstrooien. Zoo gaf eindelijk Akkon zich na een beleg van twee jarei in Juli 1191 over. De bezetting verkreeg vrijen aftocht, maar met achterlatinj van honderd gijzelaars voor de door Saladin te betalen schatting vai 200,000 goudstukken. Na deze groote overwinning had men onmiddellijk d herovering van Jeruzalem en Palaestina moeten ter hand nemen. Maa daarvoor was de gelegenheid voorbijgegaan. Vele kruisvaarders wilden e moesten terugkeeren. Bovendien duurden de oneenigheden tusschen de vorste voort. Het was kort na de inneming van Akkon dat Richard de banier va Leopold van Oostenrijk, die deze op den burg had geplant, deed afrukken e door het slijk sleuren. Deze beleediging zou den Koning duur te staan komei Voorloopig' kon Leopold weinig anders doen dan protesteeren en huiswaan keeren. Hetzelfde deed nog in Juli 1191 Koning Philips. Ziekte was het voo wendsel; maar de reden was, dat de Koning zich bezwaard gevoelde zijn rr

Beleg van

Akkon, 1189-1191.

De Duitsche Orde, 1191.

I l

r

l 1

] Akkon veroverd, 1191.

y 3

a e r n n n n ï.

ts;

r|k