Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paus op beslisten tegenstand hebben gestuit. Zoo lag het in den aard der zaak, dat Otto in korten tijd overal werd erkend. Om zich van den steun der aanhangers van de Hohenstaufen te verzekeren, huwde hij Philips' dochter Beatrix. Toen begon Otto onderhandelingen met den Paus over ziju kroning tot Keizer. Innocentius stelde zijn voorwaarden: Otto moest afstand doen van de rechten die den Koning na het concordaat van Worms nog waren gebleven. Hoewel daardoor de invloed van den Paus op de bisschopskeuze belangrijk werd vergroot, nam Otto Innocentius' voorstellen aan. Nu stond niets meer de kroning in den weg. In Juli 1209 begon dan Otto IV zijn „Romvart". In Lombardije

wist hij de veeten tusschen de steden en de edelen te verzoenen; daarmede verwierf hij zijn erkenning en bovendien een vasten grondslag voor zijn Italiaansche politiek. Maar met den Paus was hij juist daardoor al spoedig op minder goeden voet. Innocentius stelde nieuwe eischen, die echter beslist werden afgeslagen. Toch waagde de Paus het niet den Koning de kroon te weigeren: den 4den Oct. 1*209 kroonde Innocentius III Otto IV met het gebruikelijke ceremonieel tot Keizer.

Voorloopig bleef de vrede tusschen Keizer en Paus bewaard. Al spoedig bleek evenwel, dat er van een duurzamen vrede geen sprake kon zijn. De jonge Frederik, door den Paus gesteund, maakte aanspraken op de erfgoederen der Hohenstaufen, die door Otto als gemaal van Beatrix in bezit waren genomen. Zoo waren na weinig maanden Keizer en Paus weer in strijd. Weldra woedde de oorlog in MiddenItalië. Otto deed in 1210 een inval in het Napelsche en had schitterend succes; het vasteland van Zuid-Italië geraakte in zijn macht. Toen greep Innocentius III naar zijn gevaarlijkste wapen: den 18den November 1210 sprak hij den banvloek over den Keizer uit. Ter zelfder tijd riep hij de Italiaansche steden op haar vrijheid te heroveren en zond boden naar Duitschland om den vorsten te verzoeken een nieuwen Koning te verkiezen. De Hohenstaufsche partij herleefde en vond onmiddellijk steun bij Frankrijk.

A** 47

Otto IV, Keizer, 1209.

Zegel van Otto IV.

Sluiten