is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lodewijk IX

voorkomend jegens hem: zijn justiciarii, Peter de Vineis en Thaddaeus van Suessa, zond hij om den Paus zijn vredelievende gezindheid te betuigen. Werkelijk begonnen er vredesonderhandelingen. Maar de Paus stelde zeei hooge eischen. Van aanneming dezer voorwaarden scheen geen sprake te kunnen zijn. Toch gat' Frederik in Maart 1244 zijn toestemming. Maar dat was

juist tegen de bedoeling van den

Paus; hij wenschte strijd. Zoo gelukte het hem dan ook gemakkelijk de onderhandelingen op zijpaden te brengen, waarin zij ten slotte doodliepen. Daarmede had Innocentius zijn doel bereikt. Hij verliet Rome en scheepte zich naar Frankrijk in. Hij vestigde zich te Lyon, waar hij tegen St.-Jan 1245 een algemeen concilie bijeenriep.

Hoe stond de Koning van Frankrijk tegenover dit overmoedig optreden van den Paus?

Lodewijk IX had in 1232 zelf de regeering aanvaard. Deze Koning, dien de Kerk onder haar heiligen heeft opgenomen, was bovendien een der uitstekendste vorsten. Reeds bij zijn leven gold hij voor den besten Koning der Christenheid; aller oogen werden door hem getrokken; veler pennen beschreven zijn persoon en zijn leven. Met zijn hooge, forsche gestalte, zijn gezond, blozend gelaat, zijn vroolijke opgewektheid, zijn toegankelijkheid, zijn beminnelijke openhartigheid had hij weinig van een asceet. Integendeel nam hij gaarne deel aan de jacht en spreidde

gaarne weelde ten toon. In den oorlog was hij een middelmatig veldheel, maar een dapper soldaat. Doch vooral moreel staat hij zeer hoog; het vooibeeld van wat men kan noemen alle Christelijke en maatschappelijke deugden. Vroom Christen, innig geloovig en oprecht aan de Moederkerk en haar dienaren gehecht, was hij in dit opzicht, gelijk ook moreel, de tegenvoeter van den Keizer; in de zorg voor het heil zijner ziel nauwgezet als een

Lodewijk de Heilige.

Houten beeldje in Musée Cluny te Parijs.