is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

De eeuw van Eduard III.

1327 —1377.

M e 1,egeei'ing van Eduard III is het hoogtepunt in de middel-

Si eeuwsche Engelsche geschiedenis, de schitterende periode

§< vau roem en g^ans> niaar{oo\j) van welvaart en voorspoed.

*\1 /i/' Eduard was de roemrijkste, maar ook de machtigste vorst

fSL van zijn tijd. Toch begon zijn regeering onder uiterst

ongunstige omstandigheden; de moord zijns vaders en het wanbestuur zijner moeder beloofden weinig goeds. Niet tei wille van haai zoon, maar van haar zelf en van haar gunsteling Moitimei had Isabella zich aan het hoofd der oppositie gesteld. Thans was voor haar de tijd van heerschen aangebroken. Zij deed Eduard den leeneed aan Philips VI van Frankrijk afleggen; zij sloot in 1328 met Schotland den vrede van Northampton, waardoor Robert Bruce voorgoed als onafhankelijk Koning werd erkend. Zoo was zij aan beide zijden gedekt en meende in rust en vrede het gezag te kunnen genieten. Maar zij had buiten den jongen leeuw gerekend, die aan haar zijde opgroeide. In 1330 reeds gevoelde Eduard III zich sterk genoeg om zijn moeder op zijde te schuiven en Mortimer gevangen te nemen en ter

dood te doen brengen.

Eduard III knoopte vast aan de groote traditiën van zijn grootvader, aae wien hij in menig opzicht herinnert, al kon hij hem niet overtreffen. Eeu ridder naar het ideaal van zijn eeuw, een gelukkig veldheer, was hij de eerste militair van zijn tijd. Energiek, vastberaden, snelbesloten wist hij alle moeilijkheden te overwinnen. Met zijn soldaten wist hij mede te leven en te lijden in het veld; zij vertrouwden en vereerden hem als hun geliefden aanvoerder, Maar ook als staatsman bezat hij groote eigenschappen. Hij had een juisten blik op de tijdsomstandigheden in en buiten Engeland. Hij begreep, dat de

Eduard III, 1327-1377.