is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemden, en die mij ongetwijfeld, indien ik in deze w«de zee van velerhande voorvallen, door gunst of haat, van den koers der waarheid afdwaalde, zonden bestraffen en beschamen. Ook zal ik, naar den raad van een schrijver, die zich dit stuk grondig verstond, my zeiven in dezen arbeid altijd voor oogen stellen, dat ik niet alleen schrijf voor de tegenwoordige, maar meest voor de volgende tijden, en voor nakomelingen, die zonder zucht *) van de verhaalde zaken zullen oordeelen. Om hier te minder te missen, ben ik voornemens mij tot dit werk te dienen van de zekerste bescheiden, dag- en gedenkschriften en de bondigste bewijzen van oog- en oorgetuigen, die ik kon bekomen ; niet willende dat men mij verder geloof geve dan de waarheid verdient. Voorts zal ik de zaken met dit onderscheid verhalen: de eerste jaren van zijn leven en toen hij buiten dienst van 't Land de zee bouwde, daar ik 't minste bescheid van vond, kortelijk overloopen: maar 't vervolg, naar 't gewicht der stoffe, en naar de kennis die ik daar van bekwam, breeder ontvouwen: inzonderheid de zaken onder zijn eigen bevel en beleid, als Admiraal, tegen Turken, Engelschen, Franschen en Zweden, op verscheidene tijden en plaatsen, uitgevoerd. Kleine en geringe dingen zal ik niet aanroeren, ten ware dat eenige bijzondere reden, of aanmerkenswaardige omstandigheid, anders vereischte. Ik ga een werk aan dat rijk is van stoffe, en vol van allerlei veranderingen, van voor- en tegenspoed. Want al vindt men hier niets dan de Historie van een mans leven, daar zullen zich nochtans geschiedenissen in mengen van verscheidene volken, die hij bestreed of beschermde, en getuigen waren van zijne daden en deugden. Hier zal men nu

') Partijdigheid.