Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donderslag in de ooren klonk. Hij besloot zonder uitstel derwaarts te varen, om met zyn bijzijn de zijnen te ondersteunen. Maar zyne Raden verstonden, dat zulks gansch ongeraden was, dat hij zich te zeer zou wagen, dewijl hy daar niet kon komen, dan met een sloep, of ander klein vaartuig en met het grootste gevaar van door de Denen of Hollanders gezien, onderschept en gevangen te worden. De Koning gaf hunne reden plaats '). Hy bleef, byna ten einde van raad, te Korsoor en nu niet langer twyfelende of 't was op Funen gemunt, zond den Maarschalk Steenbok met eenig vaartuig derwaarts, die nog recht te tyde kwam, om zyn deel te hebben in 't ongeluk dat het Zweedsche leger op dat eiland scheen bêschoren. De Koning, bezorgd voor Funen, had kort te voren, in verscheidene nachten, eenig voetvolk uit Zeeland en andere eilanden, met klein vaartuig derwaarts gezonden. Sommigen dacht het vreemd, dat de Prins van Sultsbach, Veldoverste der Zweden op Funen, de Denen en Hollanders niet straks na 't landen, eer nog de ruitery was ontscheept, had aangegrepen en dat hy ze daarna nog tyd liet om zich by de andere verbonden volken (die men uit Jutland verwachtte) te voegen. Dan, anderen verstonden, dat zyne benden ten tyde van de landing te wijd waren verspreid en dat, eer hy ze van alle kanten recht byeen kon verzamelen, de tyd en kans verliep. Ook is 't zeker dat schielijke tegenspoed en gevaar het verstand bedwelmen, den raad benemen en twijfelmoedigheid veroorzaken. Dan, terwijl de Zweden met nutteloos sukkelen den tyd van doen met raadslaan versleten, zochten de Denen en Hollanders hunnen verderen toeleg uit te voeren. De Vice-Admiraal De Ruiter, wetende dat

') Luisterde naar hen.

Sluiten