Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op denzelfden dag vertrok hij met de vloot, sterk honderdentwintig zeilen, al het kleine vaartuig daar onder gerekend, naar Lubek, om eenige ingekochte lijftocht in te nemen. De Koning van Denemarken, de tijding van de overwinning en 't overgaan van Funen verstaan hebbende, liet tegen den 24sten November ouden, of den 4den December nieuwen stijl, een algemeenen dankdag uitschrijven, God in alle kerken danken en den lofzang Te Deum laudamus, dat is, O God wij loven u, toezingen, met verder bewijs van vreugde, door 't lossen van 't geschut en musketten in de stad Koppenhagen en op de schepen. Zijne Majesteit zond ook een beknopt verhaal van den slag aan de Heeren Staten, met een korten brief, daar hij in betuigde, dat de krijgsbenden en Bevelhebbers, die hunne Hoog. Moog. hem laatst tot bijstand hadden toegezonden, zich zoo dapper en kioskmoedig in den slag hadden gekweten, dat hun deswege met recht de lof, maar vooreerst Gode alleen de dank en eere toekwam. Hij liet ook hunne Hoog. Moog. door zijn Bewindsman Gharisius over 't geluk der gemeene wapenen ') begroeten en voorts voor hunne groote genegenheid, voorzorgen en hulp, zijne Majesteit bewezen, bedanken. Dit geschiedde den 20sten December. Maar de Koning van Zweden hoorde de tijding van de nederlaag der zijnen en 't verlies van Funen, uit den Prins van Sultsbach en den Veldmaarschalk Steinbok, met geen kleine ontsteltenis en was, zegt men, na die tijd nooit vroolijk, noch recht gezond. Hij vertrok toen in der ijl naar het Slot Kroonenburg, en oordeelde, dat het voor hem en zijn rijk best zou zijn, de vriendschap met de Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden, die

') Der gemeenschappelijke legers.

Sluiten