Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijnheer,

Hoewel ik u wegens den Godsdienst geheel tegen ben evenwel verhoop ik dat gy myn verzoek zult toestaan. Gy hebt my tot drie tochten vervolgd bij Malta, by Sicilië en nu by de haven van Farina, daar

gy my hebt ingejaagd. Ik nam telkens de vlucht, niet y gebrek van moed, maar door ongelijkheid van macht, want ik heb slechts een bark tegen uw kasteel

my A?e eere en 2end tegen m«' als Schoutby-nacht van Algiers, uwen Hollandschen Schoutby-nacht, om schip tegen schip myn fortuin en 't geluk

Sdalr wrl7 beproeven en te weren als een so daat. Word ik overwonnen ik zal uw slaaf zyne

iTiL i I my ®ere zyn- Geef hiertoe oerlof, en ien ik dan niet uitkom, zoo ben ik als de bloodst.

"™'n Holland. Mijnheer, zyt gegroet van my uwen dienaar

SULLEMAN BASJA REYS,

Schout-by-nacht van Algiers.

Op dezen brief antwoordde De Ruiter, na eenig overleg, n0g ten zeiven dage, dat hy zyn verzoek met aangenaamheid had verstaan en toestond en dat «Jn Schout-by-nacht alleen met zyn schip, zoodanig als hy hunne Hoogmogendheden daarmeê diende, hem met

3- ! °P ZUlk een plaats en uur als hy zou goedvinden, zou verwachten, hem verder by zyne

mannelyke waarheid belovende en verzekerende, dat

de Hollandsche Schout-by-nacht van hem, noch van de

andere Kapiteinen, 'tzy met schepen, booten, sloepen

of volk, t zy voor of in 't gevecht, de minste hulpe

niet zou worden gedaan. Ook verzocht hy, dat de

Admiraal van Tunis Rechter van dit gevecht zou zijn

« Schr«ven vol^de deen gevecht. De Schoutbij-nacht Van der Zaan kwam wel in zee en verwachtte

10

Sluiten