Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze van elkander mochten geraken, de vlag drie mylen bewesten Salée zouden opzoeken. Na twee dagen zeilens werd, ten derden dage, tusschen de kaap van Sint Vincent en de kaap van Kintan, op de hoogte van vijf-en-dertig graden, een bark verpraaid, die de Spaansche galjoenen (twee dagen voor De Ruiter te zeil gegaan) tot de Kanarische eilanden toe moest volgen. Waarop De Ruiter zyn koers West ten Noorden stelde, om de bark, die Zuidwest aanzeilde, te mompen, *) en de gedachten te benemen alsof de Hollandsche vloot naar Kanaria en verder zoude zeilen. Tegen den avond liet hy de witte vlag waaien, op welk sein alle de Opperhoofden en Kapiteins aan zyn boord kwamen, dien hy te dier tyd het geheim besluit, by hunne Hoog.Mog. den 9den van Augustus genomen, ontdekte. Toen werd by den ganschen Krijgsraad besloten, dat men met 's Lands vloot den koers zou stellen naar 't eiland Groot-Kanaria, beoosten tusschen 't eiland Lancerota en Kanaria door. Maar of 't gebeurde dat de schepen door storm, mist, of andere toevallen van elkander afdwaalden, dan zou de verzamelplaats zyn tusschen Kanaria en Lancerota, dicht bij Kanarie, op de breedte van GrootKanaria. Daar men elkander vier dagen zoude inwachten. Doch men zou alle vlyt aanwenden om by elkander te blijven. Indien men eenige vreemde schepen vernam of sprak, dan zou men zeggen, dat de vloot van de West kwam, om zestien Turksche roovers, die omtrent Kanaria waren, te vervolgen. Daarop zeilde de vloot weêr Zuidwest aan met goeden voortgang. Des anderendaags zagen de Hollanders de Spaansche galjoenen in 't Zuidwest, zoo ver als ze van de stengen konden zien, en zy zeilden, op De

') Misleiden.

Sluiten