Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Des morgens, den 8sten Februari, voor den dag, toen er een luchtje uit het land woei, riep De Ruiter alle de Opperhoofden en Kapiteinen weêr aan zijn boord, om alles te bezorgen wat tot den aanslag diende. Hy beval den Schout-by-nacht Van der Zaan, als Kornet en Opperhoofd over de matrozen die landen zouden, met z;jn wijs en voorzichtig beleid den aanslag op Kormantyn uit te voeren, en tot dien einde goed verstand ') met Graaf Johan van Hoorne, als Overste der soldaten, en met de andere hem by gevoegde Scheepskapiteins te houden; met verderen last, dat indien hy, Van der Zaan, in 't gevecht kwam te sneuvelen, hem dan de Kapitein Isaak Sweers in 't opperbevel over de matrozen zou navolgen, en dat bij afwezigheid van Sweers 't gebied zou komen op den Kapitein Govert 't Hoen; en van 't Hoen op den Kapitein Jan van Nes; en zoo voort op de andere Opperhoofden. Ook werd aan al de genoemde Kapiteins belast, dat zoo wanneer ze in de uitvoering van dit werk eenige merkelijke 2) macht van vreemde schepen zouden vernemen, zij dan aanstonds met goede order zouden zien af te trekken, en naar boord te komen. Dit zag op de vloot van Prins Eobert; opdat de Hollandsche schepen te zyner aankomste al hun volk bijeen mochten hebben om hem 't hoofd te bieden. Daarna liet men 't gebed doen, en de kok schafte tijdelijk, om 't volk kracht en moed te geven. Met den dag werden de matrozen en soldaten in sloepen en booten gescheept, die by 't schip van De Ruiter verzamelden, en vandaar in goede order naar Annemabo roeiden. Ook lieten de

') Overleg, samenwerking. *) Aanmerkelijke.

Sluiten