is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan zeilen en want, zeer beschadigd, voornamelijk na den middag. De Nederlanders leden geen verder verlies van schepen. Maar de Engelschen verloren er verscheidene. Een schip van 't eskader der roode vlag, naar gissing van over de zestig stukken, zag men omtrent den middag te gronde gaan by de voorste schepen der Engelsche vloot. Een ander schip van de blauwe vlag, voerende tusschen de vyftig en zestig stukken, zonk omtrent drie uren na den middag, even nadat Generaal De Ruiter in 't voorby zeilen daar vuur op had gegeven. Nog een ander van de witte vlag, mede naar gissing van in de vyftig stukken, is weinig tyds daarna gezonken aan de zyde van den Vice-Admiraal De Liefde, die 't met zijn kanon zoodanig had doorboord, dat 't schuins op de windveering ') van hem te gronde ging. Nog een ander van dezelfde witte vlag, voerende by de vyftig stukken, zonk omtrent een half uur daarna, in 't eskader van den Generaal De Ruiter, kort achter het schip van Kapitein Van Meeuwen, die in 't voorbij zeilen de volle laag had gegeven. Dezelfde gang ging het schip de Zwarte Arend, of het Wapen van Groeningen, dat in de voorleden herfst, toen de Nederlandsche vloot door den zwaren storm verstrooide, van de Engelschen genomen, op welk schip Kapitein Marrevelt zyn geheele laag met voordacht ten dien einde gesteld en gelost had, gelyk ook het zelve daarop ten eersten wegzonk. Men zag ook nog een Engelsch schip in 't midden der Engelsche vloot zinken, nadat het een tydlang met een cheau of noodteeken had gezeild, zonder dat het iemand was te hulp gekomen. Het zinken dezer schepen is klaarlijk gebleken door de getuigenissen dergenen die 't met

') Verlengstuk der achterboorden.