Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voetsluis, om met zijn onderhebbend schip, dat dgar toegerust was, met den eersten goeden wind zee te kiezen, en aldaar met de vloot, te Amsterdam toegerust, samengevoegd zijnde, de reis naar Kadix te vorderen: alwaar hy nadere orders hoopte te vinden, t zy om zich voorts naar Napels of elders (daar zyne Katholieke Majesteit zulks dienstig zoude oordeelen) te vervoegen. Ten welken einde hy zooveel spoed zoude maken als hem mogelyk zou zyn, verhopende zyn Excellentie ook vaardig te vinden, om zoo gezamenlyk de Kroon van Spanje, en den Nederlandschen Staat alle gewenschte diensten toe te brengen.

s Avonds nog ter zeil gaande, had men dien nacht onstuimig weder met bliksem, en een storm uit het Noord-Oosten. Den volgenden morgen werd de ViceAdmiraal De Haan met zyn eskader gemist. Hem omtrent Yviga niet vindende, stelde de Heer De Ruiter zyn koers Noord-Noord-Oost aan, om tusschen Yviga en Majorka heen te zeilen, en zich naar Barcelone te begeven, daar men ettelyke Spaansche oorlogsschepen vaardig dacht te vinden. Dus zeilende liep De Euiter's schip groot gevaar. Tusschen den 11 den en 12den van November, in den donkeren nacht, kwam hem een koopvaardijschip, 't Wapen van Nassau, gevoerd door den Schipper Fredrik Thoveling, dwars voor den boeg aan .boord, tegen elkander aanstootende, dat alles kraakte. De Ruiter braste zyn zeilen op de mast, en kwam zoo van hem af; maar niet zonder schade, want behalve het rinkelwerk aan de boegspriet, werd zyn plechtanker den eenen arm, en voorts zyn tweede anker de ankerstok,

') Klein beeldhouwwerk.

Sluiten