Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eten van een venynige visch, waarvan hy eenige beving in de leden behield, tot het einde van zyn leven toe: doch in zyn ouderdom openbaarde zich het graveel, dat hem somwijlen lastig en pynlyk viel. In 't verdragen der scheepsongemakken was hy, door de sterkte van zyn lichaam en de lange gewoonte, uitermate hardvochtig '): lachende in zyn jonkheid met de matrozen, die hunne natte kleeren afleiden. Ook zag men hem in zyn gansche leven op geen gemak noch vermaak ter wereld verslingeren, noch daardoor van zyn plicht aftrekken. Omtrent spys en drank was hy matig, een vyand van dronkenschap en dronkaards, geen liefhebber van hoolsche lekkere spyzen, maar van harde scheepskost: zoodat hy van de grootsten in Spanje heerlyk onthaald wordende, zy hem by hunne kostelijke schotels ook scheepskost moesten voorzetten: ja zelfs kon hy buiten 'sLands geen versch vleesch eten, 't moest altyd naar 't zout smaken. Op de maaltyden wachtte hy zich voor de onmatigheid, doch toonde zich blygeestig en vroolyk by zyne vrienden en zich somwyien met onnoozele boertredenen ') vermakende. Dan niettemin wist hy zich statig en deltig te houden, als er ontzag werd vereischt. Voorts was hy wel ter taal en kon zyn meening gelukkig uitdrukken en met redenen bekleeden: ook stond hy nooit verlegen als hy by zyn meerderen, Prinsen, Vorsten of Koningen, 't woord moest voeren. Hy verstond verscheidene talen, die hy niet in de scholen, maar ter koopvaardy varende, door lange verkeering in vreemde gewesten, had geleerd en eenigszins sprak, als Spaansch, Portugeesch, Fransch en inzonderheid Engelsch en Iersch. Schranderheid van verstand, rypheid van oordeel en kracht

') Gehard. !) Onschuldige scherts.

Sluiten