Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonzonen van den overledene; voorts Kornelis en Michiel de Witte, zonen van den Kapitein De Witte, straks gemeld, en daarna Abraham Schoorer, voorzoon van wylen Johan Schoorer, weleer getrouwd met Alida de Ruiter, dochter van den overledene, en Thomas Pots de Jonge, gevolgd van de andere vermaagschapten, vrienden of bekenden van den overledene. Onder dezelve waren de Heeren Frederik Willem, Graaf van Styrum, de Predikant Theodorus Westhovius, de Professoren Ludovicus Wolzogen en Petrus Francius, Don Emanuel Neunes Belmonte Gonte Palatyn, Agent van Zyne Majesteit van Spanje, en de Heer Frangois Muller, Commissaris van de Kroon van Denemarken. Hierachter gingen de Heeren Gedeputeerden van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden; de Heeren Gecommitteerden van den Raad van State; de Heeren Gedeputeerden van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Holland en WestFriesland: de Heer Schout, de Heeren Burgemeesters, de Heeren Schepenen, de Heeren zes-en-dertig Raden, en de Heeren Commissarissen, Pensionarissen en Secretarissen der stad Amsterdam; de Bedienaren des goddelijken woords, van de Duitsche, Waalsche en Engelsche gemeenten; de Ouderlingen, en daarna de Diakonen van dezelve gemeenten; de Heeren Bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie, en derzelver Advocaten; de Heeren Bewindhebbers der West-Indische Compagnie, en derzelver Advocaat; de Heeren Professoren; de Heeren Rectoren; de Heeren Officianten en verdere bedienden of Suppoosten aan het Hof ter Admiraliteit; mitsgaders de Heeren Officieren ter zee; de Heeren Kerkmeesters; de Heeren Regenten van de Godshuizen en de Heeren Broeders van het Schoonevaars gild; daarna volgden eenige gewezene of oude Regenten. Ook de Heer

Sluiten