Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden hem uitsloot, van het oogenblik af dat hij tegen zoovele belangen en zoovele wenschen in binnentrad m het berooide Paleis van Madrid - tot op het ^en

in hp7paT- WIJ h6m Zi6n ZUÜ6n' versuft en willoos aehaH "3n Medina' ^een enkel oogenblik had

Fransrh311 -™1611 ^ °f V£m eigen doorzicht; zijne Fransche „un en zijn Spaansche biechtvader betwistten elkander den invloed op zijn persoon ; zijn bege-

ter eene6 de Louville' "ïeurde hem

ter eene - de Kardinaal Porto Carrero en de Spaansche partij ter andere zijde. Lodewijk XIV zond hem

keef hem als " V°rSt ~ MCVr°UW de «aintenon E ters Wih T® grootmoeder - de Fransche Minis-

Terwm t Pr T 318 geza9hebbend* raadgevers. Terwijl de Fransche natie in hem den jongeling ver-

',°m Wien zooveel bloed werd gespild, en

en haatten d°Psebra°ht d°°r ZW6et' verach'«en n haatten de Spanjaarden in hem den opgedrongen

Koning Gedrukt door een zwak lichaam en door een

melanchohsch gestel; gedrukt door dompige en pijn-

den%n lShnd!.begriPPen: d°°r Wie hem dien'

den en liefhadden, zoowel als door wie hem haatten

ter e^ne11^611d°°r klein9eesti^ étiquette gedrukt tin en door Koninklijke zorgen ter andere ;

16 d°°r geldelijk onvermogen en

Sden noIhrmaCh-~ V°nd ** n°Ch in de omstan"

digheden noch in zijne zwakke ziel, noch in een ™d verstand een enkelen steun om zich op te richten of staande te houden. Was het wonder dat hii neerzonk het arme slachtoffer van eene kroon? Was het wonder, dat hij neerzonk, de zachte jongeling

deszeHs Seni "?**** leV6nS' ZOnde' ^ deszelfs lasten te kennen, en die vermoeid werd met

d. zwaarte ra» .e„ ,ehepter „ gebrftt a,ng ™ aSten' op een «ogenblik, dat hij nog knapen van

Sluiten