Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoo beefl hij zal zich wreken over de list door openbaar geweld!"

„Tegen mij?" zij glimlachte onbekommerd.

„Zelfs tegen u! Moge ik geene profetie spreken! Maar heb ik niet zelf de eerste onderhandelingen gedreven over uwe aanspraken op het Luxemburgsche vorstendom; ben ik niet geweest in het geheim van al den onwil, welken zij opwekten, van al den toorn, dien zij ontstaken, toen men die aanspraken leerde kennen als de wezenlijke oorzaak van den tegenzin van uwen Monarch om een vrede te onderteekenen, die hem, die allen, zoozeer behoefte was? En ik heb van dat alles genoeg gezien en genoeg onthouden, om te weten, dat gij een roekeloos en gewaagd spel speelt, met die luim door te drijven."

„Ik speel gaarne om hoogen inzet, en het lot van het spel is met den stoute."

„Het zij zoo, Mevrouw! speel en verspeel alles, waarop gij uw geluk bouwt: uwe grootheid, uw rijk in Spanje — uw schepter, die rijkt tot in Frankrijk. Zet dat alles op één enkelen worp, en verlies, het is mij om het even; uit uw verlies zefs zou voor mij nog slechts winst kunnen geboren worden. Maar neem niet tot inzet — of liever, bouw niet op zoo onzekere kans — het geluk van mijn kind; offer dat niet bij voorraad op aan de luim van een vorstendom in de toekomst; — en als dit de eenige aanspraak is van den Graaf de Chdlais ..."

„Rekent gij het dan waarlijk voor niets, dat ik mijn kind zonder opzien of aanstoot kan laten treden in hare rechten, en in de erfenis harer moeder? Een beter plan, om het onheil eener geheimzinnige geboorte te verzachten, is er wellicht nooit uitgedacht, en het middel is zeker niet afschrikwekkend. ChSlais is een beminnelijk Edelman, bevallig, goedhartig, man van

Sluiten