Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de klachten van Amelot rechtvaardigde, totdat zijne hulpvaardigheid te goeder ure, of liever het behendig afloeren van eene goede kans, hem weder op de hoogte bracht, die hem ter taak gesteld was te bereiken. Want het was niet anders; het Fransche Hof had eindelijk geleerd Orsini te wantrouwen; sedert hare wederoprichting in 1705, had het menige en menige grieve van haar met geduld verkropt; maar in den laatsten tijd, vooral sedert den dood der jonge Koningin, waren de kleine steenen des aanstoots tot scherpe ro'.sen der ergernis vergroot geworden. De hardnekkige onwil, dien zij Filips V inblies tegen verschillende vredeverbonden, en vooral de wijze, waarop zij hem volharden deed in de weigering van het onderXXI teekenen van den Utrechtschen vrede, had reeds sterk tegen haar verbitterd, en te sterker nog, daar de grond van dit alles haar eigen belang was, haar onvoorzichtig doordrijven van eene gril, hare aanspraken op een vorstendom: daarna in het weduwnaarschap van zijn kleinzoon, martelde zij Lodewijk XIV door het openlijk vertoon van hare onbeperkte heerschappij op dien vorst, en liet hem in duizend angstige gissingen, hoever zij hare eischen zoude drijven, en hij zijne zwakke volgzaamheid; maar — schoon hem rust gewerd van een zijner bangste vermoedens, de bespottelijkste mésalliance") die de Koninklijke geslachtslijsten zouden hebben aan te wijzen, — het andere huwelijk, dat zij uitdacht, en onderhandelde voor Filips V, zonder medeweten of toestemming van diens grootvader, was de hardste grieve, die deze nog van de heerschzucht der Hofdame had moeten verduren. Hij, zoo kleingeestig gezet op dit punt van zijn gezag, dat hij zelfs de hand wilde hebben in de huwelijken zijner Pairs, hij moest een zijner kleinzonen, een zulken, dien hij op een troon had geplaatst in

Sluiten