Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^7wietehhPHinSeS: h6m ^zonden een raadsSn , Ju Z1,n vermetel ontwerp moest mededeelen, en die het nadrukkelijk ontried, als te gewaagd te onherstelbaar, zoo het mislukte. Het had anders

Qentrrbaarrd V00r ZiCh; want de Graaf had de ontdekking gedaan, dat Vachini, de Napolitaanscho

zangmeester der Prinses, dezelfde, die de gedienstige

en getrouwe middelaar was geweest hunner vroegere

samenkomsten, niet van haar persoon was verw*

rWplfoT L ,?• di6n man' een veil wezen, nog in dezelfde goedwillige gezindheid voor hem teruggevon-

o™ nStCn 318 aUijd 16 k°°P' en 2iin vermogen

om die te bewijzen, hetzelfde; maar de Abt dwong hem

zaLT ZP °P 10 9CVen' Cn beIoofde daarentegen, zonder zulk een gewelddadig hulpmiddel, hem te brengen m de nabijheid der Prinses. De Graaf geloofde dit nauwelijks, maar aan den man, die de laatste mstructien had van de meesteres, moest hij zijn inzicht onderwerpen, en zonderling, hij ondervond spoedig, dat hi, welgedaan had. Alberoni had, als reeds gezegd is, een werkzaam aandeel genomen in de eerste opening der Spaansche huwelijksonderhandeling — dit

yy i toe"maals reeds den zelfzuchtigen Hertog van XX Savoije te zijner gunste gestemd; maar hij had nu nadere aanspraak verkregen op het vertrouwen en e gunsten van dezen, door de geheime diensten, welke ij het Fransche Hof bewees, en waarin ook de belangen van Victor Amadeus verwikkeld waren; daarbij door zijn vroegeren meester, den Bisschop van Parma en het onbepaalde vertrouwen van Vendóme, ingewijd m al de kronkelgangen der Italiaansche en Savooische staatkunde, en door eigene slimheid en list de slim-

fc!» u- liSt V3n anderen faet eerst ontcijferende, had hij den dubbelhartigen Hertog, evenals Orsini, doen begrijpen, dat het meer schadelijk moest zijn

Sluiten