Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestichte ridderorde, 't Kleed der orde is een witte mantel met een rood leliekruis op de linkerzijde.

3S) Uit esprit de corps: uit corps-geest; als getrouw ambtsbroeder.

S6) Prins van het Soglio der pausen: beteekent zooveel als assistent-vorst bij den pauselijken troon (stator proximus a Solio Pontificis Maximi, zooals de officieele term luidt). De bekleeder van deze hoogste waardigheid in het civiele huis des pausen werd uit de aanzienlijkste familiën van den Kerkelijken Staat gekozen. Bij feestelijke plechtigheden geniet de assistent-vorst alle eerbewijzen, die een leek, welke geen regeerend vorst is, aan het pauselijk hof kunnen worden geschonken. Sedert de 16e eeuw is deze waardigheid erfelijk in de beroemde geslachten der Colonna's en der O r s i n i' s.

") Duena: bejaarde gouvernante. Camarista: zie 18).

ï8) Les défauts de son sexe: de gebreken van haar kunne.

'9) Pulchinello: hansworst, Jan Klaassen (Fransch: polichinel, Hollandsch : poesjenel).

80) antichambre houden: zich ophouden in de antichambre of wachtkamer van een vorst of hooggeplaatst persoon, bij wien men wenscht toegelaten te worden.

31) a prendre: beschikbaar.

83) Escuriaal: naam van een beroemd klooster met daarbij behoorend koninklijk paleis in de nabijheid van Madrid.

*3) M a n d e v i 11 e (Bernard de): Engelsch hekeldichter uit de eerste helft der i8e eeuw. Zijn in den geest van Erasmus geschreven B ij en-Fabel (The Fable of Bees is een vermomde „Lof der Ondeugd" in de maatschappij. Hij ontwikkelt daarin op geestige wijze de stelling, dat de ondeugden der bijzondere personen noodzakelijke elementen zijn van het welzijn en den bloei der maatschappij.

l4) Incartade: buitensporigheid.

S5) Mariage de conscience: huwelijk uit plichtgevoel.

") het Chatelet te Parijs: gerechtshof, tevens gevangenis.

87) P e 1 i s s e : pels.

88) Salvator Rosa: Italiaansch schilder, 1615—1673.

89) M i c h e 1 A n g e 1 o : Italiaansch schilder en beeldhouwer, 1474—1564.

Sluiten