is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbesteding van weezen door burgerlijke armbesturen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen samen 1.227.395 van geoorloofd verzuim in den landbouw, 991.980 van ongeoorloofd verzuim in den landbouw, alzoo een verhouding van 0.34 tot 0.27 in percenten van het aantal schooltijden.

Dat hier de provincie Zeeland een zeer ongunstige verhouding vertoont : 143.678 geoorloofde tegen 338.679 ongeoorloofde verzuimen, dus 0.91 pCt. tegen 2.14 pCt., komt overeen met de meermalen aangehaalde rapporten onzer Bureau-correspondenten, waaruit blijkt dat ongeoorloofd verzuim voor veldarbeid daar een zeer gewoon verschijnsel is. Ofschoon natuurlijk geen afzonderlijk cijfer het verzuim deiuitbesteden geeft, zoo is er geen enkele reden om aan te nemen, dat juist zij zullen verschoond blijven van den arbeid, tenzij strenge controle ontduiking der wet belet.

En dan de arbeid der leerplichtige kinderen buiten de schooluren ? De aanwijzingen hierover zijn zoo vaag, dat het uiterst moeilijk is tot een conclusie te komen. De een bericht „ze helpen een handje mee in de huishouding, kopjes wasschen, boodschappen enz. zooals eigen kinderen dat ook zouden doen van een ander heet het „van de leerplichtige kinderen wordt geen werk gevorderd, behalve 't geen zij al spelend op het land verrichten"; verder „datde boer zijn pleegkind mee naar 't land neemt om te hooien, is heel natuurlijk, hij doet dat zijn eigen kinderen ook"! Alsof eigen kinderen niet geëxploiteerd kunnen worden ! Er spreekt uit deze mededeelingen een vertrouwen, dat niet altijd gerechtvaardigd is, getuige de mededeelingen van den heer Ketelaar op het Congres voor Kinderbescherming. Deze waren ontleend aan het „Rapport over den arbeid van schoolgaande kinderen", dat door den Bond van Ned. Onderwijzers later in zijn geheel zal worden gepubliceerd en op treurige wijze dit goed vertrouwen schokken zal.

Dat dit euvel ook wel degelijk door Besturen gekend en erkend wordt, blijkt ons uit enkele voorschriften : „veldarbeid is verboden, wel eenige lichte huiselijke bezigheden", „volstrekt verbod hen tegen loon te laten werken voor anderen" (het betreft hier de leerplichtigen). De Inrichting voor Stadsbestedelingen te Amsterdam schrijft voor: „wanneer kinderen gebruikt worden voor werkzaamheden, die