Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men gaat — gemakshalve — de van ouds betreden paden; „dienstbode dat wordt men van zelf, door in huis te helpen, kopjes wasschen, vegen, boenen enz." Er is dan ook in geen enkel rapport sprake van een bepaalde vak opleiding voor dezen werkkring. De meisjes helpen de pleegouders in hare huishouding, gaan soms nog naar een naaischool en van H.H. bestuursleden hangt het af, hoelang deze „opleiding" wordt voortgezet om haar „volleerd" te doen zijn en een dienst te doen zoeken.

Natuurlijk heeft het op het platteland bezwaar om een goede vak-opleiding te vinden, vooral voor meisjes, maar daarom juist eischt het ernstige overweging of uitbesteding d&ar wel altijd raadzaam is, vooral in plaatsen ver van de groote steden verwijderd.

Doch zelfs uit den Haag, Arnhem, Zutphen, Groningen enz. komt geen enkele mededeeling van vak-opleiding voor de meisjes. Het schijnt dat het bestaan van Kook- en Huishoudscholen die toch den toegang voor kinderen uit de volksklasse zoo gemakkelijk maken tot de Armbesturen nog niet is doorgedrongen.

Het vak van dienstbode ontleent, als elk ander, zijn waarde aan de wijze waarop het beoefend wordt. Een goede uitoefening eischt goede opleiding; „een handje mee helpen in de huishouding" vormt niet tot dienstbode, evenmin als men, door verfpotten schoonmaken, schilder wordt.

Hoe juist voor zwakke personen het naaistersvak wordt gekozen, is ook niet best verklaarbaar. Het mag toch van algemeene bekendheid geacht worden, dat juist voor zwakke gestellen aanhoudend zitten bij ingespannen arbeid nadeelig werkt.

Op die enkele genoemde uitzonderingen na, is dus alleen het beroep van dienstbode voor meisjes open; nergens wordt melding gemaakt van een opleiding tot bewaarschoolonderwijzeres, verloskundige, verpleegster, kinderjuffrouw, strijkster, kookster. Is dat alles te hoog en te onbereikbaar? Enkele dezer opleidingen zijn geheel kosteloos en duren tot het 20e jaar, evenals sommige opleidingen voor jongens. Andere zullen geld kosten en — leergeld schijnt nergens beschikbaar te zijn.

Slechts in één enkel antwoord wordt melding gemaakt

Sluiten