Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot gehee! is het Oosten „iet lange,- een voor ons gesloten Eden.

Wij mogen rustig opmerkende, zijne steden bezoeken

en met de bewoners daarvan kennis aanknoopen Wii

kunnen zelfs ongestoord met dezen praten over hunne

eigenaardige zeden en gewoonten, over hun karakter

en volksaard die maken, dat zij, hoewel rijk uitgerust

en oedeeld met meer jeugdige frischheid dan wij toch

reddeloos te gronde moeten gaan in hun "strijd tegen ons. J

De smaak van onzen tijd haalt de handboeien te voorschijn en zij zegt, dat die geestdrift voor het Oosten zeer oud is en staat buiten 't moderne leven. Maar als dan de herinneringen uit dat heerlijke land een poos hebben rondgedwarreld in het halfdonker der fantasie, en eindelijk, tot een dichtwerk hervormd in een handschrift worden neergelegd, dan breken 'die boeien als stukjes papier. Zij antwoordden onzen hedendaagschen smaak:

„Wij hebben iets anders en beters te doen, dan zulk een oud, moedeloos persoon als gij zijt, te dienen " Het Morgenland is niet alleen de oorspronkelijke haardstede voor de opgewektheid van weleer en voor de persoonlijke vrijheid, maar voor nog veel meer van datgene wat onze Noordsche voorouders in de figuur van Balder symbolisch voorstelden; van Balder, den Helleen onder de Asen die Odin omringden; den jeug-

Sluiten