Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smeekend, evenzoo als daareven. Hij had gehoord, dat de Omroeper gereed was en met den sloffenden stap van den ouden man de trap naderde:

Maar onder het naar beneden gaan hield Emin den blooten arm van Nelly tusschen zijne handen. Een paar maal bleef hij stil staan en streelde dien liefkoozend; alsof hij juist in 't bijzonder dien arm van haar beminde. Er scheen geen einde te komen aan zijne uiting van teederheid en zijn laatste kus was een gedwongen, maar zoo lang mogelijk gerekt afscheid.

Door dezelfde poort, waardoor Christenen en Muzelmannen eenmaal broederlijk te zamen waren in-en-uitgegaan, verliet Nelly thans de Moskee aan de zijde van Emin, alsof zij eene van zijne vrouwen was. De duisternis was reeds ingevallen en in de anders zoo drukke straten was het stil en ledig. Alle huizen waren gesloten; de luiken voor de vensters lieten alleen door het bovengaatje zien, dat daarachter licht brandde.

Sluiten