Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadsel; dezelfde uit allerlei bestanddeelen samengestelde rebus. Zij was er nu zoo goed als zeker van,-dat hij niet in de Moskee gekomen was om haar te ontmoeten. Onder de laatste stormachtige dagen had hij natuurlijk die geheele afspraak vergeten en nu was hij eenvoudig naar de Moskee gegaan, om daar, volgens zijne gewoonte, bij zonsondergang te bidden. Daarom was hij ook verlegen geworden toen hij haar herkend had; dit had zij duidelijk gemerkt. Slechts een poos later was hetzelfde gevoel voor haar weder bij hem opgewekt, als toen hij haar op het plein van het hotel had gekust. Maar hoe moest zij, volgens hare Westersche levensbeschouwing, dergelijke opwellingen noemen? Het lag immers voor de hand dat een Arabier, die nimmer met andere vrouwen had verkeerd, dan met dezulken die hij had gekocht en die dus zijn eigendom waren, er niet aan dacht ernstige liefde te bedoelen. Hoe innig wenschte Nelly dat hij van het oogenblik dat zij nu nog tezamen waren, gebruik zoude maken en met haar spreken zou, inplaats van daar zoo stil naast haar te loopen. Met welke verrukking zou zij niet naar de mededeeling van zijne plannen hebben willen luisteren, als hij haar die had willen toevertrouwen. Thans wist zij niets van zijn voornemen, om den schat in het Consulaat te delven, af. Zijn vertrouwen zou haar tot zijne warmste partijgenoote hebben gemaakt; immers zij, de Europeesche, zou hem uitstekenden raad hebben kun-

Sluiten