Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 10 en II.

mededeeling van beslissingen ot' voor de toezending van waarschuwingen, welke mededeeling of toezending terstond na het nemen der beslissing moet plaats hebben, een termijn stelt, moet deze wegens de mogelijkheid van onvoorziene omstandigheden ruimer genomen worden, dan als regel noodig is. Daardoor zou in vele gevallen een vertraagde toezending in de hand worden gewerkt. (M. v. A., blz. 41.)

,in hooger beroep .... bij den districts-schoolopziener". Ten einde zoo weinig mogelijk over te laten aan het arbitrium van één ambtenaar, is hooger beroep toegelaten. (M. v. T.. blz. 12.)

Artikel 11.

Een kind, dat op eene lagere school geplaatst is, mag op aanvrage van den, ingevolge artikel 1 voor zijn onderricht aansprakelijken persoon door het hoofd der school van de lijst der leerlingen worden afgevoerd, behoudens de volgende bepalingen.

Gedurende den in artikel 3 omschreven leerplichtigen leeftijd is het hoofd der school bevoegd aan eene dergelijke aanvrage geen gevolg te geven, wanneer zij gedaan wordt om andere dan eene deivolgende redenen:

1°. wegens vertrek van het kind naar eene andere gemeente ter inwoning, terwijl aan het hoofd der school blijkt, dat dit vertrek heeft plaats gehad of aanstaande is ;

2°. wegens voorgenomen plaatsing van het kind op eene andere school, terwijl aan het hoofd der school blijkt, dat zoodanige verplaatsing binnen veertien dagen zal geschieden;

3°. wegens het voornemen, om aan het kind huisonderwijs te doen verstrekken, terwijl aan het hoofd der school blijkt, dat aan de voorschriften van artikel 4 is of zal worden voldaan;

4o. wegens e#ie der vrijstellingen bedoeld in artikel 7, terwijl aan het hoofd der school blijkt dat aan de voorschriften der artikelen 9 en 10 is voldaan.

In de gevallen, onder 1°. tot en met 3°. in het vorige lid van dit artikel bedoeld, is het hoofd der school bevoegd voorloopig, voor ten hoogste veertien dagen, schriftelijk verlof te geven, dat het kind de school niet bezoeke, en het afvoeren van het kind van de lijst deileerlingen uit te stellen, tot dat hem zal gebleken zijn, dat het kind in eene andere gemeente woont, dat het op eene andere school

Sluiten