Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 16 en 17.

juist was. Neen. dan is de zaak niet uit. Als liet hoofd der school den schoolopziener het verzuim heeft medegedeeld [zij het ook met de aanteekening vverschoonbaar"], dan is deze volgens art. 1/ nog altijd volkomen bevoegd om te beoordeelen, of het verzuim al dan niet verschoonbaar is. — Het wederwoord van den minister luidde, dat hij had moeten zeggen: ,dan zal het in den regel uit zijn. Als een hoofd der school een verzuim als verschoonbaar heeft aangeteekend, dan is weliswaar de schoolopziener nog bevoegd zich daarbij niet neer te leggen, maar na te gaan hoe het met de zaak staat; doch slechts bij huoge uitzondering zal hij hiertoe overgaan, b.v. zoo hij den onderwijzer niet vertrouwt. De schoolopziener zal het druk genoeg hebben met ook door de onderwijzers niet verschoonbaar geachte verzuimen. (Hond. II, blz. 1209-14.;

Vierde lid.

Dit is aan het artikel toegevoegd door een. met 53 tegen 46 stemmen aangenomen amendement van den heer Ketelaar, die daarmede terugkwam op hetgeen reeds bij art. 11 (zie hiervoren, blz. 38) in anderen vorm door hem was beproefd. Bij zijn toelichting legde hij er klem op, dat, al mag door het hoofd der school een zoodanig verzuim niet als verschoonbaar worden aangeteekend. daarmede niet is uitgemaakt, (lat het niet verschoonbaar is : het oordeel daarover blijtt aan den schoolopziener.

Men zal zeer practisch te werk gaan, door van gemeentewege een klein formulier beschikbaar te stellen, dat, bij verzuim, door het hoofd der school wordt ingevuld; een kind van de school brengt het weg en haalt het vóór den volgenden dag terug. Zoodoende zal men een goed gebruik, het kennisgeven van elk verzuim, bij de bevolking ingang doen vinden. (Hand. II, blz. 1207 en 1214.)

Artikel 17.

De arrondissementa-schoolopziener is bevoegd een schoolverzuim, waarvoor ingevolge artikel 16 geen verlof is verleend, wegens eene der in artikel 12 vermelde en bedoelde redenen te verschoonen of gewettigd te verklaren.

De arrondissements-schoolopziener houdt in een register aanteekening van de gevallen, waarin verlof, om de school tijdelijk niet te bezoeken, verleend is, en van die waarin door hem schoolverzuim is verschoond of gewettigd verklaard, met vermelding van de redenen die tpt het een en ander hebben geleid.

Door Ons worden voorschriften gegeven omtrent de inrichting van bovenbedoeld register en omtrent de wijze, waarop het in zijn geheel of bij uittreksel ter kennis zal worden gebracht van door Ons aan te wijzen autoriteiten.

Sluiten